Барча буллай буру

IMG_2244Барча тIий буру лакрал жя­матрангу бусравсса, жулва кул­патрангу хъинну ххирасса Качардухь бувсса кьини.

Качар машгьурсса шаэр, хьхьичIунсса аьлимчу, ххаллилсса ХIусайнахъал Абачарал душри. Жул ЧIяйннал шяраву вайннал кулпат хIакьинусса кьинигу ца яла бусравмур ва хIурматраймурди.

ХIурмат бусса Качар! Ина жул кулпатран ца ссу кунмасса, бишин-битан кIану бакъа ххира­сса инсанна.
ЧIа тIий буру вин, хьхьичIра-хьхьичI, цIуллушиву.
Вил дакIнийсса циняв мурад­ру, хияллу бартлаганнав, оьрчIал, миннал оьрчIал ххари буллай оьр­мулул буччиннин битаннав.
Виха дуаьлийсса Загьиди ва Муъминат Аьбидовхъул

————————

170001ДакIнихтуну барча уллай буру ниттил увну 80 шин хъанахъисса юбилейращал жула ппу – Вил­ттащатусса Султанов Наби Аьбдулжаппарович. ЧIа тIийгу буру цIакьсса цIуллушиву, ххаришивуртту ва чIярусса хъиншивур­тту.
Я Аллагь, ина вания тинайгу вила оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ххари уллай итаннав оьрмулул уччиннин.
Ина ххирасса, виха
дуаьлийсса вил кулпат
ва оьрчIру