Барча буллай буру

poz_1Ххирасса Киров Абакарович!
Барча дуллай буру вил хъуннасса ва бусравсса юбилей. Кьамул бува жуяту хIурматрал ва кьад­рулул махъру. Ина чIявуссаннал пахрура, ххаришивура, хъиншиврул бутIара.

Жура дуллалимургу жу чIяруну ххал дигьайссар вийну, вил давурттайну ва иширттайну, вил аькьлулийну ва интеллигентшиврийну.
Барчаллагь вин инава бартбигьлагьимунихлу, цайминнахсса ччаврихлу ва дакI цIуцIаврихлу. Барчаллагь вин инава ушиврухлу! Итаннав ина Заннал цIуллуну – винагу, виламиннангу, жунгу.
Виха мудангу дуаьлийсса Халиловхъал кулпат,
ш. 1-мур ЦIувкIул

—————————

poz_3Щалвагу лакрал миллатран бусравсса, ххаллилсса лаккучу, шаэр, педагогикалул элмурдал кандидат, Ккурккуллал школалул директор Даниял Магьдиев ивтунни Лакрал райондалул Хъунилсриннал советрал председательну.
ЧIярусса шиннардий оьрчIру тарбия буллай ва миннан кIулшивуртту дуллай хъунмасса захIмат бивхьусса учителли Даниял МахIаммадаьлиевич.
Оьрмулул опыт бусса, халкьуннащал хIал бавкьусса, аьркинний махъ бусан, маслихIат бан кIулсса Даниял МахIаммадаьлиевич буниялагу лайкьссар ва къуллугъран.
ХIурмат бусса Даниял Ма­хIам­мадаьлиевич барча уллай, хьхьичIва-хьхьичI чIа тIий буру цIуллушиву. Ина бивзсса гьарица ша тIайлабацIусса хьуннав, виява агьали рязийну личIанну зун­сса каши-кьудрат дулуннав ви­хьхьун!
Вил хIурмат бусса дустал, гьалмахтал

—————————

poz_2ЧIярусса шиннардий ТIюх­чардал школалий химиялул дарсру дихьлахьисса, хIакьинусса кьинигу тIалавнувасса ххаллил­сса учитель, захIматрал ветеран, шяраваллил жяматран бусравсса Идрис Идрисов увсса кьини дур вай гьантрай.
ХIурмат бусса Идрис Идрисович!
Барча тIий буру вихь ина дунияллийн увксса ххарисса кьини!
ЧIа тIий буру цIуллу-цIакь­шиву, оьрмулуву ххариши­вуртту, кулпатраву нахIу-хIалимшиву, давриву тIайлабацIу.
Вил дакIнийсса циняв мурадру бартлаганнав, ина мукуна дуклаки оьрчIангу, щарнил жяматрангу ххирану ва бусравну личIаннав.
Вил хIурмат бусса
учительтал ва дуклаки оьрчIру