Барча буллай буру

foto9_pzДакIнийхтуну барча уллай буру Дагъусттан Республикалул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил отличник, лавайсса даражалул эксперт, Оьмардул арс ЦIинпIаев Жамалуттин ниттил увсса ххарисса кьинилущал.

ЧIа тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу, оьрмулуву талихI-тирхханну, цIу-цIусса ххаришивуртту ва хъиншивуртту.
Вил даврил уртакьтал,
дустал, гьалмахтал

—————————

foto9_pzrВай гьантрай оьрмулул 63 шин хьунни ххаллилсса лаккучу, ЦIуйшатусса Рашидов Шагьамуттин Мусалавл арснан.
Шагьамуттин щалва цалва оьрму шяраваллил хозяйствалун хас бувсса инсан ур. Гьарцагу шяраву хъанахъисса иширавух Шагьамуттин чялишну гьуртту шайссар. Зий уссия шяраваллил парторганизациялул каялувшиву дуллай, колхозрал председательнал хъиривчуну, цаймигу къуллугъирттай.
ЦIана зий уссар Ккуллал райондалул МЧС-рай. Чув ухьурчагу, ванал даву дувай­ссар хъинну лажин кIялану.
Жу, вил дустал, барча уллай буру ина ниттил увну 63 хъанахъисса шадлугъращал. ЧIа тIий буру вин цIакьсса цIуллу-сагъшиву. Бартлаганнав тIий буру вил дакIнийсса мурадру, хияллу.
Уттинин куна дакI чаннану личIаннав. ТIайлабацIу баннав давриву, буллалисса иширттаву. Булуннав оьрмугу щали­хханнинсса.
Вил дустал