Барча буллай буру

51_4Декабрь зурул 10-нний, муххал ххуллий зий 58 шин, миннуватугу сайки 20 шин МахIачкъалаллал муххал ххуллул отделениялул каялувчину зий ивкIсса, хIакьинусса кьинигу таможнялул секторданул начальникну зузисса Закарижанал арс СутIаев Рамазаннул оьрмулун 80 шин хъанай дур.

Ванал дурсса даврин хъунма­сса кьимат бивщуссар хIукуматрал бикIу, муххал ххуллул министерствалул бикIу. Рамазан 20-ла увчIуну ур МахIачкъалаллал шагьрулул советрал депутатну, Верховный Советрал депутатну, 1986 шинал увчIуну ур XXVIII КПСС-рал съездрал делегатну, мунан дуллуну дур орденну — «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», чIярусса медаллу, бусравсса цIарду.
Рамазаннул цалва оьрму бувт­ссар узданну, инсантуран бусравну, хIурмат ххину. Ххирасса Рамазан яаннав ина Заннал ттигу чIярусса цIуллусса шиннардий!
Дустал, гьалмахтал,
уртакьтал
СутIаев Рамазаннуясса гьар­за-гьартасса макьала дуккантIиссар «Илчи» кказитрал хъиривсса цания ца номерданий.
Редакция

———————————

51_eДакIнийхтуну барачат дуллай буру цинявппагу лакрал дянив сий ххисса, хIурмат лавайсса, Кислав шагьрулий ца къала куна яхъанахъисса жула дуснал Шамиллул арс АхIмадов Аьлиллул оьрмулуву кIицI лаглагисса 65 шинал юбилей. ЧIа тIий буру Аьлиллун (Алёшан) чIярусса цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххаришивуртту ва ххуй-хъиншивуртту.
Дустал, гьалмахтал

Кьадинахъал
Аьлиллун
Оьрму бутлай гъурбатрай
Ухьурчангу Кисловрай,
Дуссар тIар вил дакI лирчIун
Гъумучиял шяраву.
Дуссар тIар вил жипливу
Буттал къатрал кIуллигу,
КьутI къаувкунма тIитIин
Вихва мякьсса хьулурду.
Жула лакрал аьдатрай
Дайссар тIар Интнил хьхьугу,
Дишайссар тIар ссупралий
Гьивхьхьун дурщу бартригу.
Кисловрай вил ужагърай
Чан къашай тIар хъамалгу,
Лаккуясса хаварду
Буслансса лаккучугу.
Гъумучиял шяраву
Ина бувсса кьуллагу
Халкьуннал зукьлурдащал
Чяр-чяр тIий бур цIанагу.
Гьарца мурхь гьаз бувайсса
Цилва мархралли учай,
Ина лявхъуну ура
Ххаллилсса мархраяту.
ЛакрачIа сий бюхттулсса
Кьадинахъал хъун тухум
Инагу гьаз бувунни
Бусравсса давурттайну.
Миясат Щурпаева

———————————

51_rДакIнихтуну барча дуллай буру шяраваллил жяматрангу, мачча-гъанцириннангу бусравсса, 1-мур ЦIувкIратусса Аьбидов Сулайманнул 80-шинал юбилей. Жул ххирасса Сулайман! Инава чув зий, захIмат буллай ивкIхьурчагу, архсса Къаза­хъисттаннай яхъанахъийнигу, гьар кIанайгу, зунттал чувнан лайкьну , дакI-аьмал аваданну, тIул-тIабиаьт узданну бутлатисса оьрмулийну ина хIалал бувссар жул цинявннал хIурмат.

Гъанчув хIисаврайгу ина вила аякьалийва ласайва циняв гъан-маччами. ЧIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву, я Аллагь уттигу чIярусса шиннардий жу ххари буллай итаннав ина, вила дакIнил цинявппагу мурадирттайн ияннав!
Щарнил ссу ТIутIи, Марат ва Тимур кулпатирттащал. ш.Аьшттархан