Барча буллай буру

49_kНоябрьданул 15-нний оьрмулул 70 шин там хьунни Вихьлиятусса МахIадлул арс Оьмаров Мурадлун. Мурад, Ростовуллал мединститутрал санитарно-гигиенический факультетгу къуртал бувну, хъунмасса хIаллай зий уссия Республикалул СЭС-лий, мунищала архIал цалла дакIнин ларсъсса суратрищул даврийгу. Агьалинан Мурад кIулну ур ххуйсса суратрищу хIисаврайгу.

Ванащала архIал цила 90 шинал юбилей кIицI дунни ванал ниттил Сайпуллагьлул душ Оьмарова Асватлул. Асват бувну бур 1925 шинал Телави шагьрулий Гуржиянаву. Нину-ппу ливтIуну махъ Асват бивзун бур Гъумукунмай. Гъумукри яла ванин вихьличу МахIадгу хьунаавкьусса. Асват бикIайссия хъунмасса хIаллай Гъумук паспортный столданул начальникну. Пенсиялийн бувкссар милицанал капитаннал чиндалуву. ДакIнийхтуну бивхьусса захIматрахлу Асват лайкь хьуссар чIярусса наградарттан. Щалва цилва оьрму милицанал даврин хас бувсса Асват 90 шинал юбилейращал барча бунни В.В. Путиннул (кIанттул органнан дакIнин къабагьсса).
Ноябрьданул 15-нний арснал ва ниттил юбилейрду шадну кIицI дунни 40-нния ливчусса гъан-маччанал, дустурал дянив. Вайннал хьхьичI дурккуна Путиннул телеграммагу. Ва бакъарив талихI!
Асват! Ина вилла 100 шинал юбилейгу дуллай ккакканнав вила арсгу, ганал оьрчIругу лагма лаган бувну.
Зун цIуллушиву
чIатIисса зул дустал

————————————————————

49_4Вай гьантрай оьрмулул 50 шин бартларгунни хъинсса лаккучу ва ххаллилсса летчик, Хъюйннал шяравасса АхIмадов Залимхан Аьбидиевичлун.
Залимхан, Ростовуллал техникалул училище ва Краснодардал летное училищагу бувккуну, увххун ур дуклан Санкт-Петербургливсса Граждан авиациялул академиялувун. Дуклай ивкIун ур дазул кьатIувгу – Франкфуртрай ва Амстердамрай, 20-хъайсса шинну дурну дур ванал Да­гъусттаннал авиалиниярдай зий.
Шикку зий унува Ираннавун тIайла увккун, тайннал авиакомпаниялий зийгу 2 шин дурну дур. 2011 шиная шихунай хIакьинусса кьинигу Залимхан зий ур Москавлив, «Аэрофлот» авиакомпаниялий «Боинг-737-800» самолетрал командирну.

Аьзизсса арс Залимхан 50 шинал юбилейращал барча уллай, ванан цIуллушиву, талихI-тирхханну, тIайлабацIу чIа тIий бур ванал нину ПатIима.
Бюхттулну гьава баннав, кIукIлуну щяикIаннав. Ва оьрмулуву вина цукун ччай урав, мукун личIаннав. Вил юбилейран хасну чичлай бура вай ххаругу.

ХIакьину вил кьинилийн
БавтIцириннал ххуйшиву,
Вил ххуйшиврул ца бутIа
Буну тIий гьарцаннаву.

Вил яруннайн я щувкун
Щалла дард дурккун лагай,
Ина чIарав авцIукун
Дакъамургу щаллу шай.

Бургъияр чаннасса
БакIраву аькьлу,
Дагъусттан мукIрусса
Дурцири рейсру.

Оьрму лахъи бивуй,
Жан цIуллу дивуй.
Ххаллилсса ниттил арс,
Ттул ххуй Залимхан.

Ина увсса ниттин неъмат
ккаккивуй,
Ина увсса буттан алжан буливуй.
Ххаллилсса ниттил арс,
Ттул ххуй Залимхан.

Вила хIарачатрай
ссавнийн гьаз хьусса,
Вила аькьлулийну
къуллугърайн лавхъсса,
Оьрму лахъи бивуй,
жан цIуллу дивуй,
Иминсса арс, ттул ххуй Залимхан.

Вин Аллагьнал тIитIиннав
НякI ссавнийх ххуллу
Вил хьхьичIун дагьансса
Ттурлу къахьуннав.

ЦIаран лавхъсса цIурттаву
Вил цIанил авуршиву,
ЦIузурул ккуртталуву
Вил жамилул ххуйшиву.

Ина ссапарданий ссавнийн
гьаз хьувкун
Агь, чIа тIий дикIара
къазразан шара.
ЩяикIансса тавпикь
Вихьхьун дула тIий.
Нину ПатIима