Барчаллагь, ЦIуйшиял жагьилтал!

gard_9Лахъсса зунттавусса тIабиаьт канийн ларсун, махь дурсса инсантал яхъанахъисса шяраваллу дур Ккуллал райондалий. Ца шярава гамур шяравун нанисса ххуллурдал дуланттайх ттун ачин багьай ахьттагу, машиналийгу.

Ахьтта нанийни тIабиаьтрал цила чIакъачIалачIи каруннах хIасул бувсса, цимигу лагрулул санцинну дусса зунттал ттул дакI гьарта-гьарзасса пикрирдал,
ххаришиврул дуцIин дувай. Ссутнил чIун духьурчагу, Лаккуй кIи дутан бавцIусса чIелмултралгу, цайми лелуххантралгу балайрдал ттул ххуллу бялахъан бувай. КъадикIай ттул, пенсиялийн увксса адамина ухьурчагу, уххаву зунттал ххуллурдайх наниний. Нажагъ уххарчагу, хъирив нанисса машиналул, щяикIансса кIантту бухьурча, укъавцуну къаитара. Бувар уттигу лакрал дарардавух бивхьусса ххуллурдайх занази­сса машинарттал шофертал зия хъанан. Хьунабакьай машина ссур бувну най ттула чIаххудуш МахIмудиева СалихIатгу. Ва Ваччавсса азарханалий медсест­рану зий буссар. Уттигъаннурив ахьтта най унува ттущал архIал ивзуна Ссухъиящиял шярава­сса, чIявуми лакрал шаэртурал шеърирду дакIних кIулсса, АьвдулхIалимов АьвдулхIалим. Ванал МахIаммад-Загьид Аминовлул канила бувксса, луттирдай бивщусса циняв шеърирду дакIних кIулли тIива. Вихьуллал аьрщарайсса БакIухратIату ОьмалбакIул къинттуллухух лавай, ТарссалабакIуйхчIин Кьимирдайн ияннин, ттун АьвдулхIалимлул тамансса шеърирду бувккуна. Дур АьвдулхIалимлуву хъярч буван кIулшиву, артистнал пагьмулул тIиму, лахъисса хIаллай ихтилат буллан кIулшиву. Улу ванал ттухь Шекспирдул сонетру ингилис мазрайгума бувккуна. Ур АьвдулхIалим мукуна литературалул вечерду ххуйну дачин дуван кIулсса конферансъегу. Цала буттан КьурбанмахIаммадлун (ва найрдучину зий ивкIун ур) хас бувсса, чIявусса метафорардал бувцIусса, шеърирдугу був­ккуна ванал ттухь. Ва бакъарив Лаккуй яхъанахъисса инсаннал талихIвагу! Шеърирдах вичIилий ххуллийх ачин.
Гьай-гьай, циняв шофертал на уква уцлан буржлувну бакъахьунссар. Мунийн бувну, Каспийскалия Къянив заназисса «Газельлал» на Ваччату Вихьлив 50 къурушрах уцара. Барчаллагь цан. МахIачкъалалия Вихьлив заназисса СайкIуев СайкIул Ваччату шавайн наниний ттуя арцу тачIав къаласай. Барчаллагь вингу, СайкIуй.
ХIакьинусса ттул щалва ихтилат, Хъюйннал шярава ЦIуйшав най бунува, цалва хушрай на Вихьлив иян увсса, ЦIуйшиял шяравасса жагьилтурая ХIасанов Русланнуя ва Сулайманов Асланбеклуятур. Укун дакIру гьартасса, цаяра хъунаманал хIурмат буван кIулсса жагьилтал жулла шяраваллаву бусса чIумал, жулва бучIантIимунил буруккинтту чан хъанахъиссар. ЧIивисса хъинбала кIул къашайманан, хъунмамургу кIул къашайссар. Барчаллагь зун, ЦIуйшиял жагьилтал!