Барчаллагь вин, Мариян!

44_photo_6Хъунмасса барчаллагьращал кьамул бунни Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIал ва учительтурал «Дараччи» клубрал хъунмур Илиясова Мариян ЧIибиевнал гьан бувсса луттирду. Ми бур урувгнан буккин гъира багьанну бувсса, кьянкьасса мужаллатирттащалсса луттирду.

Бур, чIявучил хьурдай тIий бивкIсса, М-Х. Пашаевлул сакин бувну бивкIсса лак­рал магьрал лу, дахханашин дакъа тикрал бувсса, Марияннул хIарачатрайну 2015-ку шинал итабавкьусса «Лакрал магьри» цIанилусса лу.
Бур мукунма «Мюрщи щаращал щурщу». Ва бур назмурдал, хавардал ва магьрал лу, цувгу хас бувсса школалийн занан бувасса ва байбихьулул школалий дуклакисса оьрчIан. Ваний рирщуну дур цинявппагу лак­рал чичултрал ва шаэртурал назмурду.
Вайннущала бувкIунни «Поэтический портрет матери» цIанилусса оьрус мазрай чивчусса луттирдугу. Бур хьхьичIсса шиннардий пишкаш бувсса ­оьрус мазрайсса «Дагъусттаннал халкьуннал дукрарду» тIисса лугу.
Гьашину кунма, Гъумучиял школалун ва лицейран Мариян ЧIибиевнал гьарца шинал пиш-каш байссия ххуй-ххуйсса, лакку мазрай ва оьрус мазрай чивчусса, ххаллилсса классиктурал луттирду.
Так ца Гъумучиял школалий бакъа, щалагу Лакрал райондалийсса школарттангу пиш-каш бувссар Мариян ЧIибиевнал цила луттирду. Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIру ва учительтал хъунмасса барчаллагьрай бур Мариян ЧIибиевнайн, утти­нияр тихуннайгу вихьхьун Аллагьнал жул чIарав бацIансса ва укунсса луттирду итабакьлансса кьудратгу, цIуллушивугу дулуннав тIий.
Х. С. Будайчиева,
Гъумучиял школалул библиотекалул хъунмур