Барчаллагь баян буллай ура

Вихьуллал шяравусса ветучастокрайн хъар хъанай дур ххюра шяравалу. Вихьул, Ссухъиящи, Къян, ЦIуйши, Хъювхъи. Жун, ветучастокрал хIакинтуран, чIун-чIумуй, гъа­ттарайн цIуцIавуртту къадияншиврул, цила чIумал аьркинсса ххалаххив буван шяраваллавун гьан багьай.

Гьай-гьай, гъаттара ххалаххи буван бувцуну бучIан багьлан бикIай гайннул заллухъруннан. Му даву сантирай даву хъарну дикIай шяраваллал бакIчитурая. Уттигъанну жу лавгссияв Хъювхъиял шяраву­сса гъаттарайн ххалаххив буван. Шяраваллил бакIчину уттигъанну увчIусса Кьурбанов Сергей жущал гьарца кIанттайн занай, хъинну чIарав авцIунни, давугу сантирай щаллу дуван бювхъуна. Щалагу ветучастокрал чулуха на хъунмасса барчаллагь баян буллай ура ва жагьилсса бакIчинайн. Умуд бишин бувунну жу ванал цайми-цаймигу давурттив багьайсса кьяйдалий дуваншиврийн.
Шяъбан МахIаммадов,
Вихьуллал ветучастокрал хъунама хIакин