Барчаллагьрал чагъар

Ххирасса «Илчилул» зузалт! На дакIнийхтунусса, гъилисса, Лаккуясса ссаламращал зучIан чичлай бура. На уттинин такIуй зучIан цавагу чагъар къачивчуссар, амма даиман жулва «Илчи» кказит буккайссар.

Хъунмасса тавакъюри ва чагъар кказитрай бищаву, циван учирча, ттун дакIнийхтуну барчаллагь учин ччай бур нава хъин бувсса хIакинтурахь. На зий бура Ваччав райондалул хъунмур азарханалий хирургиялул отделениялул медсестрану, 49 шинни ттул райондалул медициналуву зий. Ца зурул хьхьичI даврий, дежурствалий бунува, захIматсса къашайшалаха зий хьхьу уттара дуван багьуна. Га хьхьуну ттул ччан цIий сукку хьуна. Хъиривмур дежурствалийн буккан къавхьуна. Ччаннай бацIан къахъанай 3 гьантта хьуна. Ваччав азарханалий къюву хьхьара шаву дакъая.
Ттунмавагу къакIулну, хьхьунил лякьлуву гъанминнал Гъумуча туннурдал хирург увцуну бувкIуна. «Мугьлат бакъа гьунттий кIюрххила буцара ва Гъумукун, ччаннаву тромб сукку хьун хIадурну бур», — куна хIакиннал. Хъирив кьини кIюрххила Ваччавсса азарханалул «Анаварсса кумаграл» машиналий на бувцунав Гъумукун. На бучIаннин Гъумук азарханалий ттуй операция буван хIадур хьуну бия. Туннурдал хирургну ия Дибиров АьбдурахIим Дибирович. Я Аллагь, тIий бура, зунттал хъачIраха мунайн къащунсса баргъвагу къабуккаваннав тIий. Мунащалва ччаннай бавцIуну бия хирург Сулайманов Сулайман Сиражуттинович, анестезиолог Рамазанов Шагьмандара Рамазанович. КIира-шанна ссят хьуну дия ттуй операция буллай. На миннал бивкIулул ххяппурттаща ххассал бувунна. ДакIнийхтуну хъунмасса барчаллагь зун, ххирасса арсрув, дулуннав зухьхьун цIуллушиву, зул каруннай нур дизаннав, оьрмулул буччиннин битаннав, зул даража ва каши муниярдагу лахъ хьуннав!
ДакIнийхтунусса хъунма­сса барчаллагь тIий бура мукунма хирургиялул отделениялул медсестра Жапарова Залиратухь, медсестрахъул ХIажиева Эльмирахь, Эфендиева Мари­жатухь,Эфендиева Лорияхь, Оьма­рова ПатIиматухь. Вайннал къашайшалащалсса имин­сса, нахIусса ихтилатру щавулун малхIам хъанай бия. Барчаллагь тIий бура мукунма нахIусса дукра шашайсса цIигьур душварахь, марцI-чапалшиврулсса буллалисса зузалтрахь. Аллагьнал хъиншивуртту дачIлачIиний хьхьичIва-хьхьичI Гъумучиял азарханалий ливккун икIан бюхъай.
Ца дия диялдакъашиву Гъумуксса азарханалий. Му шиккусса къумашиву. Мунийн бувну, азархана бюхъайсса мутталий гьарта-гьарзасса, цIуну буллалисса корпусравун бизан буван багьлай бия. Шиккун щалвагу Дагъусттанная чIявусса къашайшалт най бия.
Нагу Майсарат Рамазанова
ш. ЧIяйм