Барчаллагьрай бура хIакинтурайн

Уттигъанну, январь зуруй, давление лапра лахъ хьуну, бувкIра «Анаварсса кумаграл» машиналий Гъумуксса райондалул азарханалийн. Гава цIана, лагма лавгун хIакин, медсестра на хъин буллан байбивхьуна. Ттун чансса мутталийсса рахIатшиву хьуна. Лас ивкIунияцIа на къашавай хъанай, азарханалийн багьайссияв шинай 2-3-ла. Мукьра-ххюра шинал мутталий аьркинсса шартIру, щин, кьатIув буккаву дикIайва хъюву. Яла Анжилив лагайссияв хъин хъанан. Махъсса шиннардий ттухь тIун бикIайва ттула кIулми»: «Ча-чун занай бура ина, ва куццуйсса азархана шиккува, Гъумук, буна», — тIий. На вих къашайссияв, ттунма ккакканнин.

ЦIанакул, тIурчан, на ма­хIаттал хьура шиккусса дахханашивурттай. Ва азархана ччимур шагьрулийсса азарханалияр лавайсса даражалийн биян бувну бур.
Поликлиникалувун, стационарданувун буххайхтугу чIалай дур марцIшиву лагмара, нузру, чIавахьулттив бур цIусса, цIанакулсса чIумун лавхьхьуну цIу буккан бувну бур. Буххай­хту лах­лай бур уссайх бахиллу. Шиву зузисса хIакинтал, медсестрахъул, санитаркахъул лази-лавкьусса бур, цаннияр ца даркьусса кIяла хялат­ругу дур. Циняв зий бур булувкьуну, цалла-цалла давурттаха, ца команда, механизм кунма.
Вайннал къашайшалтраха­сса аякьалуцIун, личIлулшиву, хIалимшивугу дур. НахIусса гъалгъалулгума хъин анссар дарув ба­къанма. Гьарца зивулий ванна, унитаз, душевой, санузел, гъилисса-дяркъусса щин. ХьхьичIварив лагайссия кьатIув, хъюву лажин шюшин, кьатIув буккан. Дукра дур личIи-личIисса, шарда кунна нахIусса. Дукрагума медсестра­хъал дачIай. ХIакинтал бур циняв жагьилсса, хъинну хъирив лавну, цIуцIаву кIул дурну, ххуйну хъин буллалисса. Медсестрахъул бур хIакиннал дурсса назначение цила чIумал хъирив лавну дуллалисса, ччимур чIумал, хьхьу-кьини къакуну, къашайшалал чIарав бацIайсса. Санитаркахъул бур марцIшиву дуручлай, лагмарагу цимурца ппер­хатIи дурну, ялув бавцIуну.
Кабинетру, палатарду бур гъилину. Къашайшалтран дур дурну бигьашиву: дукра гъили дуллан микроволновый пачру, «Тефаль» чяйникру, гьарца койкалучIа розеткарду, холодильникру гьарца палатардаву.
Процедурный кабинетраву дур медсестрахъансса шартIру, зун­сса бигьашиву, мукунна санитаркахъангу.
Цинярда цIуцIавурттан лав­хьхьусса специалистътал бур: хирургтал, травматолог, терапевтътал, кардиолог, узи-хIакин, педиатр­тал, окулист, гинеколог, стоматолог ва цайми-цаймигу. Буллай бур личIи-личIисса операцияртту.
ЧIаххувсса районная хIатта шагьрурдаягума букIлай бур хъин хъанан . Цинявппа бур рязийну, барчаллагьрай.
Утти шамилчинсса зивугу ду­л­лай бур: дикIан най дур кIий хирургия ва родблок. Вай гьарзад дуллай бур азарханалийн агьсса къашайшала ччяни ва цила багьайкун хъин увну итаакьин­сса ниятрай.
Утти навагу тачIав шагьрулийн къагьаванна хъин хъанан, Гъумукун бакъа. Гьакссагу ххуйну хъин хьунна на ва ххуллух.
Хъунмасса барчаллагь учин ччай бура щалвагу медколлективрахь цинявппагу къашайшалтрал цIанияту. Дуллалимуниву Заннал кабакьиннав зун, цIуллушиву дулуннав ва захIматсса даврий зун.
Ялагу, яла-яла райондалул хъуниминнахь учин ччай бура хъунмасса барчаллагь, кIукун медицина райондалий гьаз дан кабакьлакьисса.
Умуд бур дуллалимунил чIа­рав ялунгу бацIанссар тIисса, цIанасса чIумун лавхьхьусса, цIу-цIусса медоборудование ласун кумаг бан­ссар тIисса, жула инсантал, гилу-тихунмай къазанай, шиккува хъин хъанан.
Нагу Айдахъал СултанпатIимат Пакьил душ,
ш. ДучIими