«Балай тIий бур Мариян»

4foto_3Ттун хъинну ххуй бизай Лакрал радиолул «Балай тIий бур Мариян» увкуну баян байсса куц. ХьхьичIва-хьхьичI мукун тIун щин дакIнийн багьссарив къакIулли, цума ухьурчагу зума-бакI цIуллу даннав цал.

Цимигу шин хьунни Мариян лавгун. Амма танийгу та ца бия. Уттигу ца бур. Цумур Марияннив балай тIисса бувчIин буллан аьркиншивугу дакъар. Балайлухгу жува, та сагъсса чIумалсса Мариян кIулминнал, мудан кьурчIисса къумашиву хIаласса ххаришиврущал вичIи дишару.
Къаябарду жува Мариян. Думунил дуссаксса кьадру къабикIайхха. Къаласарду танил гьунардануя ласун шайсса хIаз. Цими шин ларгри, дакIнийсса щаву тIурча, ттигу цIурхьхьу тIийнна дур.
Цалчинсса Марияннул балайрду радиолувух баяйхтува, жунма цинявннан бувчIуна дунияллийн яргсса гьунар бусса, ляличIисса балайчи бувкшиву. ХьхьичIми балайчитурал чIурдаяр личIисса бия ванил чIу, личIисса дия такьва. Дия щивучIав дакъасса кIукIлушиву, нахIушиву. Бия гьарнал дакI гьулусан дуккан дан шайсса гьавас. Чурххал базурдавух бявххун экьинанисса бюххайсса бия Марияннул балай. Шиккува учин, Марияннуя мукьахри жулва балайчитураву «кIюла-лахъ» чIурду сийлувун багьсса, таниха лащан­сса хIарачатрай.
Ттун Мариян чансса кIулссия. Амма дакIний ливчIунни оьрмулухун. ДакIний ливчIунни ганил эмаратсса пар бусса щюлли яру, къудурну ссукIа дургьусса алвагьсса бакI, гъаргъ арцу экьиларгсса куннасса хъяхъаву. Ваний дия Аллагьнал язи бувгьуминнай дикIайсса мугьрулул лишан. Мариян бия ца, цамур бикIан къабюхъайсса.
Мариян куртIсса инсан бия. Ва жулва балайчитураву цалчин цила пишалухун цил бикIайкун профессиональнайну машхул хьусса балайчи бия. Музыка, балай ганил дакIнил, чурххал тIалавшингу, ччатI лякъайсса сянатгу дия. Мунияту, цийва рахIму-цIими къабувну, гъирарай зий бия цила пишалул даража гьаз буллай. Мукун зун тIурча ганин бигьану бакъая. Шиная шинайн ганил гьунаргу цIакь хъанай бия, кашигу авадан хъанай дия.
Марияннул махъра-махъсса концерт­рал чIалачIи бувна цуксса дакIний-мазрай бакъа лахъсса бюхттулшиврийн лавхъун буссарив ганил гьунар. Аллагьнайн щук­ру, тай концертру ттунна ккаркссар цинярдагу бакIрая ччаннайн дияннин. Тани дахьва культуралия очеркру чичлай байбивхьусса на, бакIрайн лавсъссия «Зори Кавказа» передачалувун Марияннуясса ихтилат хIадур бан. Мунияту концертирдал гьантрай Марияннул магъ хьуну занайгу буссияв. Шиккува учин, муна му передача сававнур жулла радиолий Марияннул махъва-махъсса балайрдугу чивчусса. ЦIанагу хьхьичI бавцIуну бур Мариян аппаратнайлуву хъунмасса ганзсса пюрундалул пардаврал тийх. Та шяра дирну къашавай бунува, ттул миннат зия къабан, бувкIун бия. Амма цуппа тяхъану, хъярчру буллай бия. Балай тIий бунува, лях-карах, пперхатIий кIяласса, авурсса жинжилар­ттал чIюлу дурсса карщух майгу лишайва. Цийва цуппа хъянгу бикIайва.
«А-а!» тIий бивкIра на ттухьва нава, ва концертрайсса Мариян бакъар, вай та журалул балайрду бакъар тIий. Ттул мунт диркIсса сиккурайну ми пикрирду Марияннунгу бувчIлай бухьунссия, та ттуйн тива хъяхъи бансса увинтру дуллай бия. Бувккукун тIурча бувчIин бувна студиялуву залдануву кунма лахъну балай тIун къашайшиву, шикку цамур жура душиву. «Дард мадара, ккариш, — увкуна танил, — Нава хъин шайхту щалла концерт ишттахIну чичиннухха жура», — куну. Агь, мукун хьуну бивкIссания!…
Концертрай тIурча Марияннул чIунил кашилул дазу-зума дакъая. Ца аьламатсса, ца караматсса чIу бияхха Марияннул! Ца куццуй махIаттал хьуну, ххаришиврул бувччу бувсса кунма пахрулий бияхха гьарца хьхьуну зал ккуччу тIий буцIин буллалисса тамашачитал. Щил бакIравун буххан бюхъайссия вай Марияннул махъра-махъсса концертрур тIисса пикри. Тай чичинсса радио-телевидениялул духIингу диял къархьуна.
Мариян ххарину бия, пахрулий бия, рязийну бия. Циван къабикIави.
Залдануву лак бакъа цайми миллатир­ттал инсанталгу бия. Муниягу Марияннун чансса ххаришиву дакъая.
— Ина залданущал оьрус мазрай циван гъалгъа тIий бура, «спасибо», «спасибогу» тIий, — увкукун, ганил пахрулий жаваб дуллуна – Гиву лак бакъа цаймигу буссар, ххирамур, лакку маз къакIулсса, — куну. Ттун ххан бивкIуна му Марияннул аьмал ба­къасса дакIнил оьрчIшиву кунмасса затну. Лакку мазрайсса балайртту бувчIайсса ми кIива-шанма махъ къабувчIинххивав гайннан. Бакъача, ххаришиву чанну ккарксса Марияннун цинявннан кIулну, бувчIуну ччай бия: вана ттул гьунарданулгу, захIматралгу кьадру кIул хьуну, вана ттул балайлуща цайми миллатирттал инсантурал дакIругу махIрум дан бювхъуну, на ххарисса, зугу ххари шияра ттущал, пахру бара, тIий бухьунссия, жула язимур дуруччин кIулши дакъасса жухьва жулва Мариян.
Марияннун кIула цуппа ляличIисса, нажагьсса гьунарданул заллу бушиву. Мунияту пахру бия, амма ганиву ва пишалул инсантураву бикIайсса нязру, хъюву­ссулшиву, къудуршиву къадикIайва. Мариян хъинну яхI бусса, ссавур дусса, дакI хъинсса, амма цила кьадру-кьимат кIулсса, хIакьсса зунттал хъаннил ас-ламус бусса инсан бия.
Марияннул дакI яргсса хияллал дурцIу­ну дия. Та дакIнийну бия, хасъсса программагу хIадур дурну, Таканавун гьан. Бия пикри Турциянавунгу гьансса. ЦIусса балайрду, гай учинсса куц, лаххайсса янна, концерт узданну дузал дансса хIуччарду-пикрирду, ххарисса хияллу чIявуя Марияннул чаннасса дакIниву.
Ганивусса багьа бищун къашайсса ххазиналун так ца зунсса каши ва ихтияр аьркинну дия. Му тIурча диял хъанай дакъая. Уттигу дакъасса миллатрал культуралух­сса къулагъас, танигу ххишала дакъа чанну дия. Марияннуй тIурча ххишалдаран шардагу «лухIи муххал къадагъа» дия.
Мариян аьрзирай бикIайва радио-телевидениялий балай чичин захIматри тIий. «КъатIайлассар, — учай ттухь ми идарарттал зузалтрал, — Мариян балай чичара тIий бувкIун – къачичинну увкусса тарих бакъассар», — куну. Гьай-гьай, мукун къаучайхьунссия. Амма жунмания цинявннан кIулли «къа» учин цимивагу жура бикIайшиву. Ва ялагу, Мариян дакI хъун­сса (так ххуйчулийра тIисса) инсан бия. Бухьунссия ганин, балики, цихьва бу­хьхьу куну миннат бувну, цуппа бусравшиву ккаккан бувну ччай. Ччай бухьунссия танин цилла ляличIисса тIабиаьтрал ччя-ччяни итакъабакьайсса гьунар цилва миллатрал хъусгу, пахругу бушиву кIулну, мунил кьадру-кьимат буну.
Цал Мариян лакрал щархъавун концертру дуллай бувкIсса чIумал, ца шяраваллил клубраву дия тIар мурчIисса къари. Концерт къуртал хьуну мукьах та, цув МарияннучIан диян дарагу куну, цIувххуна тIар танихь: «БучIиссарив, ниттил, вил симандалувух ках учин, балай кунна ххуйсса дурив мугу ккаккан», — куну. Мариян хъян бивкIуна тIар: «БучIиссар, ттул нину!»
— Балайгу ххуйри, балайлуяр инавагу ххуйра, — тIий, къари, зукьлай дулуркьуна тIар.
Мариян лавгун мукьах бувккунни жулва цаймигу гьунарду бусса балайчитал, цIуллу баннав цив. Амма циксса ялун ливчунугу цIусса балайчитал, Марияннулмур пар-цIай тачIавгу чан къахьунссар. Та бия балайлух эшкьи хьусса, щалва оьрмулул тIин-тIааьн муниву лявкъусса инсан, ва танил гьунар шиная шинайн ярг хъанай, ба­ххана хъанай, лахъ хъанай бия.
Жулва тарихраву личIину чIярусса дакъар машгьурсса хъаннил цIарду. Ттун Марияннул цIа машгьурсса Ккурккуллал Щазал, Анхил Мариннул чIарав чIалай дур. Ванил оьрмулул трагедиягу тайнналмуниха лавхьхьусса чIалай бур. Щил ци учирчагу, Марияннул оьрму, ганил гьунар, так ца ванил кулпатрал биялалий бикIан къааьркинссия. Мариян ва ванил аьламатсса чIу жула цинявнналагу аьмсса ххазиная. Ябан аьркинссия жува га. Къаябарду.
Ссапижат ХIусманова

Ттул дус – Мариян

На Марияннущал дуклай бивкIссара мукьулчинмур классрава арулчинмунин бияннин. Жухь балайлул дарс дишайва, аьпа биву, Шагьимардан Акниевлул. Нава балай учирчагу, ттун Марияннул чIу дунияллий щилкIуй бакъасса кунма чIалан бикIайва.
Ца кьини Шагьимарданнул жу дарсирая махъ бацIан бувну балай тIутIи бувнав. Ца чIу бия ганил, ца чIу. Кружокрай каялувшиву дуллалисса Шагьимарданнул увкуна: «Вана зунма мяйжаннугусса булбул». Мариян бия хъинну хъинсса, муданма хъяйнмасса душ. Ганих бурувгсса чIумал дунияллул мукьвагу мурцIу цинма тIивтIусса кунма, гьарзадрал ххари буллай чIалай бикIайва.
7 класс буккайхту га лавгуна Буйнакскалийсса педучилищалувун буххан. Амма, пик­ри баххана хьуну, ниттил кумагчи хьунна тIий, бувххун бур багъманчитал хIадур байсса училищалувун. Ца курс буккайхту гагу кьабивтун, бувххун бия кIиккувасса педучилищалувун.
1958 шинал жу хьунабавкьуру Каспийскалий, ганияр махъ жу цанния ца личIи къавхьуру. Ганил къатлувумургу, дакIниймургу ттун цимурца кIулссия, гьаксса хIарачат бувссия гайннал кулпат лиян къабитан. Ганил ялун бала биян хьхьичI хьхьуну на гайннанний бура, амма жуща га цила пикри баххана бан, мютIий бан къавхьуна. Ттун Марияннун гукунсса кьадар бучIансса оьрмулий къакIула. Га бия ххаллилсса инсан, хасиятралгу, ас-намусралгу бувччусса. ДакIниву ци бухьурчагу гьич кIул къабайва. Инсаннан дакI дурккун дулун хьуну бикIайва. Ххишала бакъа уздан­сса инсан бия
Цими шин ларгнугу на ганил бивкIу бухIлай бухIан, кьюлтI тIий, кьюлтI учин бюхълай бакъара. Нава дунияллий бу­ссаксса га ттущал буссар. Ца бигьану итабакьайвахха цила хъиншиврул бувцIусса булбулданул чIу. Га чIугу, ганил ссурмаврал яругу мудан ттущал буссар. Я Раппий, щилкIуй ялун багьана бакъасса танмихI къабияннав!
Бадави Рамазанов

Уча, Мариян, балай!

Булбулданул чIунийну
Учара ина балай,
Аьзизсса Лакку кIану
Итталу бацIан буллай.

Экьи лагай вил балай
Зунттал щаращи кунма,
ТIутIащал щурщу буллай
Интнил гьантрай марч кунма.

Вил балайлух вичIилий
Къума шара, шад шара,
Яла лавгсса язими
Янилу бацIан бара.

Уча, Мариян, балай,
ДакIниймур бартлагивуй,
Балай къакуну бацIан
Булбулдануща къашай.

Уча, Мариян, уча,
ДакIниймур бартлагивуй!
Ссамад Зявзанов

Зунттал булбул

Интнил мюрш гъаралуннил
Щюлли лачIа дюхлул бай,
Мариян, вил балайлул
Жул дакIру рахIат дувай.

Най кунма нарза ласлай
Балай тIутIай щябикIай,
Ттурлу кунма гьаз хьуну
ЦIурттащал къавтIун бикIай.

ВичIи дишай лазгиял,
Оьрус, къумукь, даргиял,
Цинявннал ца мазрайну
ХIакьсса булбул ва бур чай.

Вих мурчал вичIи дишай,
Гьалак хьхьири пахъ багьай.
Такьвалийну бувчIара
Зунттал булбул бушиву.

Къашайнан дарувну шай,
Сагъминнан пахруну шай,
Баргъну вил балай битай
Зунттал булбул — Мариян!
МахIаммад-Загьид Аминов

Марияннул аьпалун

Баврув, авчитал, баврув!…
Марияннул махъва-махъсса балай

Баврув, авчитал, баврув,
Бичарду циняв аврду!
Чунмай бугьанну утти
БачIи кьувкьу луларду!
Агь, дахIалай, зун ци бур,
Зулми дакIру цанни цIун:
Ас бакъул ккулла битай
Адав дунал дакIницIун!

Бивтунни, агь, бивтунни
Гьав-гьавтIи шанбачIулий,
ЛухIи лавгунни шагьру
ЛухIи леххаврил чIуний.
КIучI бунни шярал ххиттул
КIири оьттул гьатIригу,
Лагма лечлай ливчIунни
Гъинттул мюрщи гадригу.

МурцIниха ябитайни,
Цанъя мюхчан къашайсса,
Вин къакIулав къюкIултрал
Булбулгу цIарайх байсса!
КъакIулав, ссу, къанихнал
Кьаст дикIайшиву мудан
Щарссанил иттавмигу
Илкин аврду кьатI буван?!

Чувнал ттупанг бугьайсса
Буттал кIану ябанъя,
Битлатира, авчитал,
Гьасса душру зун вайнна!
Дяъвилийн увкнан бахшиш
Душманнал угь бакъаяв,
Утти хIалал буллали
Щала жяматрал ав-ав!

Зу аьвну гьантIиссару,
Кьаркьаллуй шатри кунма!…
Вихарив, ттул ххира ссу,
Щала илданул зума.
Щил ци ляхъан барчагу,
Цир утти вин баяйсса?
Лехлайнма бур вил балай,
Бивтун бутан къашайсса!
Мирза Давыдов

Булбул

Балай тIий бунува булбул багъраву
Бивтунни, бувтунни ца иман дакъул.
БяливчIсса ца оьрму интнил чагъраву
Къабувунни рахIму чIутIул ссачмалул.

Ганил балай кувкун, урттул ва тIутIал
Парх битайва чIапIив, гьаз дайва бакIру,
Ганил чIу бавукун, зунттал аьтарттал
Лагь бувайва ххурхху, куртIний пахъ багьну.

Га чIуних вичIилий ПпабакIул хъачIрай
БацIайва бахьлаган нанисса баргъгу,
Га чIуних вичIилий Къимизул бакIрай
Аглан шайва ххивну нанисса авгу.

Бюхттулсса, ттюнгъасса балайлул щатIай
АьтIисса чIивитIу шанул ласайва.
Арсру аьрай ливчIсса ниттил хъазамрай
Къурнил тIутIал кацIну балай ликкайва.

Бивтунни балайлийн някI чIутIул ккулла,
Кьабагьунни абад шадсса чагъана.
БакIру кьус диртунни урттул ва тIутIал,
Зума тIисса хханссар зунттал аьтара.

Дягъуй буривавли ссавнийсса цIуртти,
Хъювхъу тIий лачIлай дур
дяркъусса гъарал,
Урттул чIапIай цIай тIий,
ккиз лавгсса ккузри
Хханссар бивчIайнисса булбулданул макь.

Душманнайн бакъаяв ккулла битайсса,
Щинъя булбулданул оьшиву дурсса?
Халкь, циванни зуща ядан къашайсса
ХIикмат тIабиаьтрал зунна дуллусса?!

Чув диявав ттурлу: къув-ас ва гъарал
Ишан ласласийни яру мурчIи бан,
Чув биявав баргъгу: жан дуллалийни
Ттурлугу лагь дурну щинал кIунтI бутан.

Бивтунни, дагьунни булбуллул хъару,
Хъару дакъа булбул ххяллайх бур бишлай,
Ххяллу ва зунттурду зурзутIи буллай,
Ардайх ва майданнайх балай бур лехлай.
Ссугъури Увайсов

Марияннул бивкIулийн

ЦIу лерщунни цила
КIиришивруву,
ТIутIив силул хьунни
МарцI ххуйшивруву.

Гьавасрал чагъраву
Гьаз хьусса балай,
БяливчIунни дурсса
Лавмартшивруву.
Минажат Ухмачева

Марияннуха

Оьрмулул чагъирай
Балай тIий буна,
Бивтуну бувтунна
Ина, Мариян,
Агь, къабучIиссияв
Вин ва дунъяллий,
Балай тIий тяхъану
Оьрму гьан буван.

НякI чIутIул ккуллалул
РахIму къабувну,
Абадлий лавкьунни
Вил тIутIул яру.
Ссутнил сил риртуну
Ччуччайсса кунма,
Силул ччуччин бунни
Вил балайлул чIу.

Интту тIутIал мархри
ЦIушайсса кунма,
ЦIулагай дикIул дакI
Вил чIу бавукун.
Буссар мудан, буссар
Уттигу жущал
Вил бюхттулсса чIугу,
Зурул симангу.
Даниял Магьдиев

Чунмай лавгссара?

Инт ва ссут мяш къавхьуну на дулувияв
Ца ина увкусса лакку балайлух,
МикIирал зунттуйхгу ачIа гьавияв
Ччергъилттущал ина ккаккантIи хьурча.

Гъинтнил гьавасраву ина ххал шара,
Зуруйн ящутари хьхьичIгу бацIара,
Вай лакку душваврал балай тIутIийни
Вилмур чIуних луглай гьулусан шара.

Агь, кIинтнил дякъийнгу мютIий къашайсса
Щаращуйх микI бакьин ци савав хьуссар?
Лакку маз – ттеркьукьи, балай кьабивтун
Мариян, абадлий чунмай лавгссара?!
Муслимат АхIмадова

Агь, жул ххаллил Мариян

Ттула ссил Марияннул
аьпалун

Агь, ттул зунттал булбул,
Зиялун лавгсса.
Къучагъсса къарчигъай,
Хъаттирдал цIавцIсса.

ГъалбурцIил бувкусса
НузручIи кунма
Бюкьин бунна ина
Дунияллия.

Багъирдаву булбул
Якьаману бур,
Цалва дянивату
Ина лавгун тIий.

Вил оьрмулул аргъгу
Силул ччурччунни,
Вил тIутIул ардавун
Чявхъа бувтIунни.

Агь, дянива гъавгъсса
Чассагул хIавий,
ХIайп бакъаяв вил чурх
Янсаврал ччуччин.

Мукъуйгу цIу бусса,
Мурччай пиш ххуйсса,
Цинявннан аьзизсса
Ххаллил Мариян.

Вил ххуйшиврул хъирив
Хъювхъу къатIисса
Уртту-тIутIирагу
Ардарав дакъар.

Вай лакрал зунттаву
Вил узданшиву
Абадул абадлий
ЭкьинантIиссар.

Загьрани Аьбдуллаева

Миллатрал дакIний

Авгу бивтун бувтунни,
БахIахъругу кьавкьунни,
Амма вил бюхттул балай
Бивтун бутан къавхьунни.

Вил чIуниву макьнатIис,
Такьвалуву ччаврил ццихь,
Шинну циксса гьарчагу,
Миллатрал дакIурдин гьис.

Ккулла вийн къавщуссарча,
Щуссар лавмартнал къюкIлийн,
Ина тIурча буссара,
Мудан миллатрал дакIний.

Качар ХIусайнаева