Байбивхьунни багъру бугьлай

Untled-10Багъирдал шинан хасну райондалий уттинин бувгьуну бур 5 гектарданийсса багъру, хъунмурчIин бувгьуну бур ахъвазандалул ва гьивчул мурхьру.
Вай гьантрайгу Сяид Габиевлул цIанийсса Гъумучиял СПК-лул аьрщарай бувгьунни 2 гектарданийсса багъ.

Мурхьру бугьавриву гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми ва администрациялул зузалт. Гьантрал хьхьичIва ГьунчIукьатIрал шяраватусса Кьурбан-Аьли Ибрагьимовлулгу бувгьуссар 3 гектарданийсса багъ.
Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул бусласимунийн бувну, райондалул агьалинал цалва-цалва багъирдаву бувгьуми къахIисавну, гьашину райондалий ахъулссаннул мурхьру бугьан тIий бусса бур 10 гектарданий.
Райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуевлул бувсунни администрациялул чулуха гьарцагу багъманчинан багьайсса кумаг бантIишиву, бугьай мурхьру язи бугьан ва субсидияртту ласун.