Аьзизсса хъамий!

[dropcap]Б[/dropcap]арча тIий ура зухь дунияллул халкьуннал дянивсса Хъаннил кьини!


[dropcap]В[/dropcap]а байран жура дувару ляличIисса асардащал, жулва амудадахъулгу, ниттихъулгу, ссурвалгу, кулпатругу, душругу ляличIину ххари хьун­сса куццуй. Ва кьини жулва чIаравсса аьзизсса душварачIан, хъанничIан зана шай жулла дакIру, ххирашиврул ва ххаришиврул дурцIуну.
Зуву дур дурчIин захIматсса ляличIисса кьюлтIшиву – зу лябукку буну зий буру зула давурттайгу, жяматийсса иширттайгу, ичIаллилссагу буллай бунува. Зу зулва оьрчI-бакI ххуйсса тарбиялий, къайгъулий хъуни буллай буру, зу шавкь рутлай буру жувун, арамтуравун, давурттай бюх­ттулсса шачIанттайн лахъан.
Аьзизсса хъамий, чIа тIий ура зун цIуллушиву, талихI-тирхханну, чIярусса шиннардий яхьунсса цIакь­шивугу, гъирагу!
Дагъусттан Республикалул БакIчинал кIанайма В. Васильев