Аргъ дирзун дия Ппалассуннал шяраваллий

Залму АьбдурахIманова

Вай лавгсса бигьалагай гьантрай, хаснува августрал 4-нний, Гъумучиял чулухагу, Ссугъращиял шяраваллил чулухагу нех дирхьуну машинартту най бия Лакрал ва Гъуниннал районнал дянивсса Ппалассуннал шяравун.

Аьрххилул хъунмур мурадгу бия, циняв цачIун хьуну, цIунилгу Шяраваллил кьини кIицI лагансса. Буттахъал миналий цачIун къавхьуну ппалассуннал хьухьунссия вай махъсса кIира-шанна шин. Шяраваллил кьини кIицI дан щарнил агьали бувкIун бия Дагъусттаннал личIи-личIисса шагьрурдая бакъассагу, Москавлия, Питердая ва Пятигорскалиягу.

Бия бувкIун ЦIуссалакрал райондалий ва Бабаюртуллал райондалийсса Сангардай ялапар хъанахъисса ппалассунгу.

ХIасил, Лаккуйнсса аьрххилийн бувкминнацIун, гьавагу бавкьуну, ссавгу бургъил чанна лахъан дурну дия.
Хъиривмур кьини, кIюрххила щарнил хIатталлив кьулгьу-алхIамгу бувккуну, циняв майданнив бавтIун, шяраву дуллай сукку хьунсса давурттал сияхI дурккуна.

Ппалассуннал Шяраваллил хъунисриннал советрал бакIчи Жяъпар МахIаммадовлул уттинин щарнил фондравусса арцух дурсса давурттал отчетращалгу кIул бувна. Шиккува кIицI буван, жяматрал дартIсса арцух ларгсса ссуттил цIу буккан бувссар Хъун-Неххайхсса шяравун нанисса ламу. Ва ларгсса интту мукунна цIу дуккан дурссар Хъун дяъвилул майданнив жанну дуллусса ва цинявгу ветерантуран хасъсса гьайкалданий цIарду чирчусса Аьпалул ула.

Мукунма шикку щарнил бакIчинал уттигъанну ДР-лул Халкьуннал чичул цIа ларсъсса цала шяравачув Хизри Илиясовлун, барчагу увну, жяматрал чулухасса бахшиш дуллуна.

БатIаврил хъирив щарнил жагьилтуралгу, хIатталлил лагмасса чапаргу дакьин дурну, цаймигу мюнпатсса давуртту щурущи дурна. ЧиваркI агьамми давурттаха зий бунува, хъаннил, бивзун къазанну ва дирхьуну урцIив, мечIан тавтсса щарнил кIичIиртту пуркIуврал ва нахIу дукрардал кьункьал ласласи бувна.

ХIасил, пахъ дагьсса Ппалассуннал шяравалу, 30-40 шиннардил хьхьичI кунна, чантI куну, ниттил каравсса чIиви оьрчI кунна, тяхъа-таза дурккун, цихра дурсса къулагъасрая дядалан хьусса кунна хьуна. НахIусса дукрардал ссупралух махъру-хавардугу бувсун, цанная ца щаливххун махъ бувна руцу-бизулул ва буттахъал макьаннайсса балайрдал мажлис. ХIасил, цаннах ца мякьну бивкIсса жяматрал дакIний личIанну кIицI ларгуна щарнил кьини.

Ялун-тулунгу буттал шяравун гьан-бучIансса, хьунабакьинсса цIуллушиву дулуннав, дан дакIнийсса жяматрал цIанийсса давурттугу щаллу дурсса кьини кIицI лаглагисса чIун дучIаннав!