Агь, лакку маз – мукъурттил мяъдан

8toto_15Февраль зурул 21 кьини щалагу дунияллий баян бувну бур Ни­ттил мазурдил кьинину. ЧIявусса миллатру бусса Дагъусттаннай ва байрандалул сий ялу-ялун гьаз хъанай дур. Ва кьинилун хасну гьарица шинал республикалул школарттай, институтирттаву,библиотекарттаву ва цаймигу идарарттай бай шадлугърал мажлисру. Ниттил мазурдил байран бюхттулсса даражалий тIайла дуккай мудангу ЦIуминалийсса цIуссалакрал школарттай.

А. Аьбдуллаева
Барчаллагьри, хIакьинусса кьини жулва маз буруччин, ялун нанисса никиран мунихсса гъира бутан аьркиншиву чIалай, хъунмасса хIарачат буллай бур ни­ттил мазрал дарсру дихьлахьи­сса учительтал. Цумур-цагу мероприятие ЦIуминалийсса школарттай, учительталгу, дуклаки оьрчIругу, нину-ппугу лагма лавгун, лавайсса даражалий хIадур дурну дикIай. Гьар мудан кунма, ва ххуллухгу, зун гъира-шавкь дусса учительталгу, ляличIину гьунар бусса ва итххявхсса, ни­ттил мазгу ххуйну кIулсса оьрчIругу ккавккун, дакI ххари хьунни.
ДучIиннал школалий байранну дувансса къулайсса зал бакъанугу, цичIав хIисав хьун къабивкIун, ца хъунмасса театр­данул сахIналий кунма, кка­ккан бувай цала гьунарду дуклаки оьрчIал. Школалийн буххайхтува, итталун багьлай бия лак­рал миллатрал яннарду ларххун чIюлу хьусса оьрчIру ва душру.
Школалий тIиртIуну дия аслийсса лакрал миллатрал культура ва багьу-бизу аьч буллалисса лакку тIюва.
ДучIиннал школалун хъунмасса тIайлабацIу хьушиврун ккалли бан бучIир Чупалаева Муъминат Аьбидиновна кунмасса, ниттил мазрах ччаву дусса, цила даву ххуйну кIулсса, оьрчIавун гьавас бутлатисса, учитель бакIрайн багьаву. Ниттил мазран хас дурсса байран Муъминат Чупалаевал дайдирхьунни Дагъусттаннал халкьуннал балайчи АхIмад АхIмадовлул увкусса, ссивирлив гьан бувсса лакрал чиваркIуннахасса, якьамасса балайлийну. Хъирив, балай асар хьуну, пахъ багьсса оьрчIал хьхьичI, ванил ниттил мазрал агьамшивриясса, му буруччин аьркиншивриясса ихтилат бунни.
— ОьрчIрув, жула миллат чIявусса ккавксса миллат­ри. Циксса ккавкнугу, ци кьур­чIишивуртту духIан багьнугу, жула буттахъал жуйнма тапшур бувссар жула ххазина – ниттил маз. Жулва буржри му ябан.
Ниттил маз, лакку маз, вил чIунил пикрирду тяхъа бай, дакIнил кьудратгу, кашигу хъунна дай. Вил ттюнгъасса чIунил дакI рахIат дуккан дай, — увкунни Муъминат Чупалаевал.
Хъирив ихтилат бунни школалул завуч МахIаммад МахIаммадовлул.
— ХIакьинусса байран хъуннасса агьамшиву дусса байранни, ва жула ниттил мазрал кьинир. ЧIивинугу, чIан куртIсса лакрал миллатрал буссар авадансса тарих, уздансса агьлу, къучагъсса вирттал, пагьму-гьунар бусса пишакартал, дунияллийх цIа ларгсса аьлимтал, цIанихсса шаэртал. Паустовскийл увкусса куццуй, ни­ттил мазрах ччаву дакъанаву, да­къассар ччаву Ватандалухссагу. Жунма кIулну бикIан аьркин­ссар, маз бакъахьурчан, миллатгу къабикIантIишиву. Маз буруччин зухь хъунмасса бияла буссар. Гъалгъа тIутIияра лакку мазрай, пикри буллалияра лакку мазрай, ябара жула маз ялун нанисса никиран, — увкуна ванал.
Хъирив дуклаки оьрчIал бюхханну, пасихIну бувккунни лакку шеърирду, увкунни балайрду, дунни къавтIавуртту. Оьрус миллатраясса нину дусса Карина ХIусайновал, марцIсса лакку мазрай шеърирдугу ккалай, балайрдугу тIий, цинявппа махIаттал бунни.
Ххаллилсса байран хIадур дурсса оьрчIахьгу, учительтурахьгу, шикку гьурттушинна дан бувкIсса хъамаллурахьгу барчаллагь увкунни школалул директор Бахттун Шуаьевал.
Цинявннан асар хьунну, унгу-унгусса артистътурал кунна, рольлугу дургьуну, дук­лаки оьрчIал ккаккан бунни «ХIажияв ва ХIавиват» драмалувасса бутIа.
Укун, цала даврих эшкьи хьусса учительтал буссаксса, миннаща оьрчIал дакIурдивун ниттил мазрахсса ччаврил гьанна бутан бюхълахъиссаксса, цIакь хъанай дур ниттил маз бухкъалаганшиврийнсса вихшала.