Агьамсса иширттан хас дурсса батIаву

Февраль зурул 3-нний Ккуллал райондалул администрациялул залдануву хьунни хъинну агьамсса, жулва оьрму ххуйчулинмай хъит учин буван багьлагьисса иширттан хас дурсса батIаву. Шикку гьуртту хьунни райондалул бакIчи Сулайманов Сяид, ванал хъиривчутал Чаринов МахIаммад, Илиясова Сабрина, Чупанов Адам, администрациялул отделлал бакIчитал, шяраваллал администрациярттал бакIчитал, школардал директортал, оьрчIал багъирдал хъуними, райондалийсса циняв идарарттал бакIчитал.

БатIаву дачин дурну ия Сяид ХIасниевич. Амма гьаз хьуну ихтилат бувсса цаягу къуллугъчинал бусласимунищал ва рязий къавхьуна. Му рязий къашаву дархIуну дия гьарца шяраваллал, идарар­ттал дикIан багьлай бушиврущал цалла канилусса даву хъит учин дувансса, Дагъусттаннал БакIчинал тIалавшиннардайсса, Приоритетныйсса проектру ва гай биттур дуллалаву.
ТIайланма учинну вай проектру АьбдуллатIипов Рамазаннун ягу Сулайманов Сяидлун аьркинну дурчала тIий дуллалисса дакъашиву. Ми шяраву яхъанахъисса инсантурал оьрму ххуй бувансса нижатранни аьркинсса. Аьрасатнал хIукуматрал тIалавшин дуллай бур царагу квад­рат метра аьрщарал заллу акъасса дикIан къабагьлагьишиврий. Гьай-гьай, Дагъусттаннай аьрщи чансса душаврийн бувну, аьрщарал масъала чулийн буккан буван хъинну захIматну бур. Шиккува кIицI буллай бур чIярусса аьрщи, укун дунурагу, ишла къадуллай бушиврия. Цинявннан чIалачIисса куццуй, мува иш бур Ккуллал зунттаву­сса шяраваллал инсантурал аьрщи цила багьайсса кьяйдалий ишла къадуллалишиву. БакIлахъия дучIан дувайми аьрщи дур ххалазаннайн ду­ккан дурну. Нажагь щин-дунугу ци-дунугу дугьан ччарчагума бюхълай бакъар, циван учирча, шяраваллил гъаттара бур хъуруннайх, ххалазаннайх итабавкьуну. Шяраваллал бакIчитуран, депутатътуращал, жяматийсса ишккаккултращал, дуван багьлай бур цалла шяраваллан хас дурсса проектру. Дугьайсса хъуруннал, ххалазаннал, ятту-гъаттара гьухъалданийн лагайсса лухччал, шяраваллил къатри дайсса аьрщарал дазу-зума дишин чIун хьуну дур. Бусласаврийн бувну, цара ца аьрщи кIийлла Госреестерданий ду­сса ишру бакIрайн багьлай бур. Му хъанахъиссар цал шяраваллал аьрщаралсса аьмсса документ лавсъсса чIумал, гайра аьрщарая таксса инсаннан аьрщи личIи дурну га дуллалиний аьмсса аьрщарава ганалсса личIи дуван багьлай бунува, ялттувану зий бушиврийн бувну гъалатI итххяхлахишиву. Райондалул бакIчинал кIицI къабувну, шяраваллил бакIчинан цаннанмагу цанма пикри къахъанахъир шяраву, жямат, жагьилтал бавтIун, цукун-дунугусса даву дуван. Хьунссия­хха кIичIирттавусса микIирайн бувксса ххуллурдугума муххал тталлах, кулунгирттах, муххал чIатIрах марцI буван. Цуксса пашманнугу, Ккуллал шяраву микIирай ччех ивкIун агьну инсан ахиратравун лавгунни.
Шиккува кIицI буван ччива шяраваллал администрациярттал канихьсса аьрщарая дартIсса налогру шяраваллил бюджетравун нанишиву. Ва иш къакIулнугу бакъахьун­ссар шяраваллил бакIчитал. Мунияту щала Аьрасатнал хIукуматрал экономикалул хIалкьазия ххуйну бакъашиврийн бувну, ча-дунугу ци-дунугу дучIанссар тIисса пикригу арх бувну, шяраву яхъанахъисса инсантурал ахIвал-хIал ххуй буван­сса, арцух ласайми затру чан дуван­сса муттарду лявкъуну, бакIлахъия дучIан дувайсса хъуру цанна хас дурсса кьяйдалий ишла дуллан багьлай бур. Чара бакъа шяраваллал самобложениялул арцурду ххи дурну, къурдарав къурайзалт битан багьлай бур, инсантурал дургьусса хъуруннайн ризкьи къананшиврул. Мигу битан бучIия майрая ноябрь зуруйннин.
Явара, на аькьлукар хьуну, щихь­чIав аькьлурду буслай акъарача, жува бакI буккан буванмур жула канихьхьун ласун чIун хьушиврия ихтилат буллай ура.