Агьаммур мурад – вихшала дишин давур

 

Ккуллал райондалийн аьркин­сса  хIакинтурал сияхI:  акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматор, онколог, педиатр, лор-врач, уролог, эндоскопист, дерматолог-венеролог, инфекционист, врач УЗИ, эпидемиолог, врач-невролог. Мунийн бувну, зун ччи­сса, ялув кIицI дур­сса пишакаршиву дусса, хIакинтураща бюхъантIиссар оьвчин ттуйн ва номерданий: 8 928 94 77 646.

— Ина Ккуллал райондалул азарханалул хъунама хIакинну зий дачIи шин ххишалагу хьунни. Ци дуван бювхъур инава зузи­сса мутталий?
— Дуван бювхъусса давурттаву на цалчинмур кIанай дишивияв жулла райондалий яхъанахъи­сса инсантурал медициналул зузалтрал чулийннай­сса вихшала ххи дуван бюхъаву. Жула азарханалийн хъин хъанан букIлан бивкIунни чIаххувсса Лакрал, Ахъушиял районная­сса инсанталгу. Гьай-гьай, жулла райондалий яхъанахъисса инсантурал сияхIгу ца шинаяр гамур шинал чан хъанай дур. Ший яхъана­хъисса инсантурал оьр­мулул шиннугу гьазсса дур. Масалдаран, Ккуллал райондалий яхъа­най ур 11239 инсан. Вайннава 60 шинава ливчусса 2188 инсан ур. ОьрчIру буван бю­хъайсса хъами бур 2758. Амма махъсса шиннардий райондалий яхъанахъисса жагьилсса инсантурал сияхI чан хъанахъаврийн бувну, дунияллия лавгми ххи хъанай бур бувсса оьрчIаяр. Нава хъунама хIакинну ивтния махъ шяраваллаву дачин дурну дуссия медициналул зузалтрал давурттая цIуххаву дуллалисса анкетартту. Гай анкетарттайсса жавабир­ттащал медициналул зузалт кIул бувну махъ бювхъунни давур­ттив ххуй чулиннай хъит учин дуван, низам дирхьуну зузи буван. Шиккува ххи буван ччива, хъунмур корпус ялун уруган ххуйну чIалай бухьурчагу, врачебная амбулатория ва инфекционный отделениялул корпусру бакьин буван чIун хьуну дур. Гьашину вай давурттив дайдишин икьрал дурну дуссар ФОМС-ращал.
— Ккуллал райондалий медициналул идарартту цими буссар? Цими зузала уссар жулла райондалул инсантурал цIуллушиврул ялув авцIуну?
— Жулла райондалий буссар Ваччавсса ва цIана жува ихтилат буллалисса 60 къашайшалансса кроватру бусса азархана. Ши­ккува бу­ссар амбулатория. Ккуллал шяраву буссар участкалул азархана, 10 къашайшала уттуишин шайсса кроватру бу­сса. Вихьуллал шяраву буссар амбулатория. Вайми 12 шяраву бу­ссар ФАП-ру. Зий ур 24 хIакин ва 101 медсестра.
— Хаварду баяй жучIанма жагьилсса хIакинтал къанай бушиврия. Улу, шийн увкIсса ца хIакин кIива гьантлува махъунай лавгшивриягума буслай бур­хха. Ва иширал ялув вища ци учин бюхъанссар?
— ХIакинтал буниялагу дузалну бакъар. Ва махъсса шинал мутталий, личIи-личIисса багьантту хьуну, хъинну цалла давурттив кIулсса 3 хIакин ахират­равун лавгунни. Ттуяр хьхьичI шикку хъунама хIакинну зий ивкIсса Кьубиев Кьурбан хирург­нугу зий уссия. МахIаммадова Зумрут хъаннил хIакинну зий буссия. Закарияева Написат оьрчIал хIакинну зий буссия. Ина кIицI увсса хIакиннангу, иширах бургарча, жула зунттавусса шяраваллавух занан аьркинсса давурттив кIу дирзсса ххай ура. Шиккура кIицI дуван ччива Ккуллал райондалийн аьркинсса хIакинтурал сияхI: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматор, онколог, педиатр, лор-врач, уролог, эндоскопист, дерматолог-венеролог, инфекционист, врач УЗИ, эпидемиолог, врач-невролог. Вай хIакинтал, аьркин хьусса чIумал, цайми азарханарттая буцин багьлан бикIай. Мунийн бувну, зун ччи­сса, ялув кIицI дурсса пишакаршиву дусса, хIакинтураща бюхъантIиссар оьвчин ттуйн ва номерданий: 8 928 94 77 646.
— Модернизация тIий, диагноз дишайсса, цIуцIа­вуртту хъин дувай­сса обо­рудованияртту азарха­нарттан дуллалаврияту хаварду бикIайвахха, дуркIссарив мукунсса зат­ру жучIаннагу? Буссарив миннуй зун кIулсса хIакинтал?
— Бур жучIава УЗИ-аппарат. Ва аьркин хьуни, цамур кIанаясса хIакин уцин багьай. Гастроскоп зий бур. Рентген-аппарат бур шиккувасса ва машиналийсса. Цистоуретроскоп, зунсса хIакин акъашиврийн бувну, на учIаннин хьхьичIва буллуну бур Дагъус­ттаннал Урологиялул центрданийн.
— Ци учин хьунссар Кку­­ллал райондалий­сса хIа­кин­турая, медсест­рахъая, миннал квалификациялия?
— Ккуллал райондалий зузи­сса хIакинтал ва медсестрахъул бур, цучIав личIи къаувну, цалва пишалун лархьхьусса сертификатру ларсъсса, категорияртту бурувччу­сса хIакинтал, медсестрахъул. Вайннаяту ттуща ххуйсса бакъа цичIав учин къахьунссар. Ур шиккува зий хьхьичIава ва азарханалул хъунама хIакинну ивкIсса, хъунма­сса стаж бусса, жул цинявнналагу хIурмат лавайсса, учиннуча, тарбиячи ва маслихIатчи хъанахъи­сса Аьшаев Нуруллагь Аьлиевич. Ва ур Да­гъусттаннал ва Аьрасатнал хIурмат лавайсса хIакиннал цIардан лайкь хьусса хIакин. Цувагу кардиологну зий ур цIанагу.
Жулва ихтилатрал ахирданий кIицI буван ччива, инсаннал цIуллушиврияр хьхьичIунсса цичIав цамур дакъахьувкун, цанмагу инсантуран цалла цIу­л­лушиврул ялув бацIан багьлагьиссар. Амма чурххал базурдал тIааьндакъашиву ашкара хъанахъийни, курчIилшиву къадурну, хIакинначIан бучIаван аьркинссар. ЦIуцIаву цуксса ччяни кIул дуван хьурив, муксса бигьану бюхълай бур га хъин дуван.
Ихтилат бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул