Ххуйсса инсан ххишаласса къаикIайссар

МукьцIалва гьантта лях лавгунни жул дянива ва дакIу­рдива ххаллилсса инсан чан хьуну, Вихьуллал шяравасса ХIасаннул душ КIуруххъал ХIурия аьпалухьхьун лавгун. ХIуриял цила оьрму хъинну эбратгну гьан бувссар.

Га бия 1931-ку шинал бувсса. Ттун ХIуриял (га ттул ниттиуссил, аьпа бивул, КIурухлул кулпатья) дакIнил гьарташивугу, цинма бувмунин кьимат бищун кIулшивугу нава чIивину унува, кIул хьуна. Гайннал къатригу жулми къатраяту арх дакъа дикIайва, ХIуриялми арс-душру ттуяр мюрщисса бушаврийн бувну, инттухунмай хъув пара бичлачийни, ттукращал занан ттуйнгу оьвчайва.

Лагайссияв на мукуна гайннал гъаттарал яржа лахъан зунттавунгу. Му чIумал ттун, гукунсса давуртту дурни, чIявуминнал къадулайсса жиплуву карщи, наскIив дулайва ХIуриял. Га чIумал ттун миннуя хъинну ххаришивугу шайва. Мюрщину бунува цила душвавран, арсваврангу ХIуриял лахьхьин бувну бия цIурихьулувусса ва къатта-къушлийсса кушурду цайва цивппалу буллангу.

Ца чIумал, ттун дакIнийри, гайннаннийн лавгун унува, га чIумал шамилчинмур классраву дуклакисса Саветлана тIисса хъунмур душнил гьавккуригума бувсса чIун. Га чIумал ХIурия чуннив лавгун, шаппа бакъая. ХIуриял хъунама арснал Кьурбанаьлил: «Жунма Светланал гьавккуригу бувантIиссар», – куна. Бугу-бувна. ХIурия хъярчлийсса, буллалисса ихтилат цайминнан ххуй бизанну бувайсса инсангу бия. Цила ласнал гъанминнал ялтту буккайсса, карчI дакъасса, дакIнил гьарташиврул ахир-зума дакъасса инсан бикIайва.
КIурухлул ва ХIуриял цала оьрчIаву дирхьусса ччаврищал, ттунна ххуй дизаймурнугу хъанан дикIайва, ва хъанайнна дур, вайннал Вихьуллал шяравусса цала къатри лиян къадиртун, лази-лакьи дурну, цивппа хьуннав, цайми хьуннав буххан, гьантта бикIан бюхъайсса кьяйдалий ядурну дуссар.

Цибанссар, инсаннал кьинирду циксса дуссарив жунна къакIулну бикIай. Му жува Аллагьнахун бутару. ТачIавгу жул дакIурдива ХIуриял тIиртIусса симангу, аьчухсса ихтилатгу дакIния къалагантIиссар. Яраппий, цил ахиратравусса кIану АллагьначIан гъанну хьуннав. Ганин къабуллумур оьрму оьрчIан, оьрчIал оьрчIан булуннав. Имандалий лавгсса хьуннав ххаллилсса хъамитайпа ХIурия. Амин.

ХIажимурад ХIусайнов,
ш. Вихьул