Аьралитурал кулпатирттаха аякьалий

Жула зунттал щархъава чансса бакъар аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса чиваркI. Вай гьантрай Ккуллал райондалул администрациялул бакIчи Шамил Рамазанов хьунаавкьунни Хъусращиял шяравасса аьраличув Абакар Мусаевлущал.

Украиннай хасъсса аьралий операция байбивхьусса гьантрайра контракт чирчуну Абакар Запорожуллал областьрай бурж биттур буллай ур. ЦIана ва увкIун ур буттал шяравун отпускрай, цала кулпат, гъан-маччами, жямат ккаккан, игьалаган.
Шамил Рамазановлул цIу­хху-бусу бунни ванахь цIуллу-сагъшиврия, аьралий иширттая, багьу-бизулия, аьраличувнал мурадру бартбигьинсса бигарду бивхьунни администрациялул зузалтрай.

– Ватан жунна цинявннан аьмссар, кьини дуркний му дуруччаву жуйвасса буржри, – увкунни администрациялул бакIчинал. ХIакьинусса кьини аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса аьралитуран чIа увкунни цIуллу-сагъшиву,ччяни зана шаву.
— ДакIний битира, зул кулпатру, хъами, оьрчIру жул къулагъасралу бушиву. Жу миннаха аякьалий буссару, зу ххувшаврил цIаний талай буссаксса, – увкунни Шамил Рамазановлул.

Аминат АхIмадова