Шахьуйннал Шяраваллил кьини

Августрал 11-12-нний Шахьуйннал шяраву кIицI ларгунни Шяраваллил кьини. Ва хьуна шяраваллил «Шахьуйми» фондрал сакиншиннарайну.

Ванияр 3-4 зурул хьхьичIва байбивхьуссия «Шахьуйми» фондрал яла хьхьичIунми гьурттучитал Аьбдул Аьлиев, Зураб Аьли­ев ва Руслан Жяъпаров ва кьинилийннин хIадур хъанай, байрандалул программа ванияр хьхьичIми шиннардийнияр гьарта-гьарза дуллай, спортрал бяст-ччаллу цуку-цукунсса бикIантIиссарив ххал буллай, спортрал бяст-ччаллай ххув хьуминнансса бахшиширттан циксса ци аьркин хъанай дурив ккаклай.

ХьхьичIсса шиннардий Шяраваллил кьини, шяраваллил хьхьичIсса майданнив цинявппагу бавтIун, дукрардал ссупралухсса тяхъашивурттайну щаллу шайссия. Махъсса шиннардийрив жагьилтурал хIарачатрайну ва кьини дувайссар аваданну, личIи-личIисса оьрмулул шиннал ва дунияллухсса бургаврил инсантуран цанна-цанна хIаз дизанмур дикIанну. Укунна хьунни гьашинумур байрангу.

Цалчинмур кьини хьхьичI дурна субботник, хъирив хьуна спортрал личIи-личIисса бяст-ччаллу. КIилчинмур кьинирив дия тяхъашиврул чулуха авадансса.
Байрандалул гьашинумур программалувусса цIушиннардавасса цану дия пагьламан лахъаврил мастер-класс. Ванийн жагьилтурал оьвкуну бия 1-мур ЦIувкIратусса цIа дурксса пагьламан, «Удивительные люди» проектрай ххув хьусса Камил Маммаевлуйн. Ванал бувсса мастер-классрая махъ оьрчIал ва жагьилтурал дянив хьуна хьхьуттайх лахъаврил бяст-ччалгу. Хьхьуттайх ххишаласса шару ласун бювхъуну шанма хьхьичIунсса кIану бувгьуминнан дия шяраваллил жяматрал кумаграйну бавтIсса бюджетравасса арцуйнусса бахшишругу, Камил Маммаевлул чулухасса бахшишгу.
Шиккува кIицI лаган, Шяраваллил кьинилийн хIадур шавриву бакъагу, вай жагьилтурал дуллалисса махъсса цайми-цайми давурттал чIаравгу мудан бур шяраваллил инсантал – жагьилмигу, бугьарамигу, шайнал шайсса кумаг буллай.

– Жулла шяраваллил агьалинал кумаграйну жуща гьашину бювхъунни спортрал бяст-ччаллал программагу, бюджетгу гьарта-гьарза дуван. Шяраваллил инсантурал кумаграйну гьантта бувккуну шяраваллил диц-куц хъин чулийннай даххана хъанай най дур. Умуд бур шиная шинайн байрандалувух, спортрал бяст-ччаллавух гьуртту хъанахъимигу чIяву хъананссар, дуллалисса давурттал даражагу лавай , дазурдугу гьарта хъананссар тIисса, – тIий ур Зураб Аьлиев.
Спортрал бяст-ччаллаву хьхьичIун ливчусса оьрчIан ва душвавран, вайннал оьрмулул шиннугу хIисаврайн ларсун, хIадур дурну дия бахшишру. Ххув хьуминнавух бия оьрмулул личIи-личIисса шиннардил инсантал. Спортрал бяст-ччаллая бахшиш къаларсун, къулагъас къадурна оьрмулул 5 шинава 7 шинавун ияннинсса цаягу чIивитIу къалавгуна, хьхьичIунсса кIану бувгьунугу, къабувгьунугу: Зураб Аьлиевлул каялувшиндаралу МахIачкъалалив зузисса «Восход» цIанилусса спортрал клубрал циняв мюрщултран хIадур дурну дия нацIусса бахшишру, хьхьичIун ливчуминнаннив – цанна-цанна хасъсса бахшишру.
ХьхьичIун ливчуминнан бахшишру дуллуну къуртал хьуну махъ цинявппагу чяйлул хъунма ссупралухун бавтIуна, Шяраваллил кьинилул шадлугърал цалчинмур кьинилуцIун бавхIусса асарду кIибачIлай, ялунчIинмур байрандалуцIун ва шяраву дувансса давурттацIун бавхIусса цалва-цалва пикрирду буслай.
Хъиривмур кьини шяраваллил багъраву хьуна чIатIаракI ритаврил бяст-ччал. Шиккува кIицI лаган, гьарцагу шинал хасну ва бяст-ччал шай спортрал вайми журардаву яла хIазну, жагьилтурава чIявуминнангу ва жура яла ххирамур бур. Шикку гьуртту хъанахъими бавчIуну бия оьрмулул 3 группалийх: 10-15 шинну думи, 16-25 шинну думи ва 26 шинава лавайми.

Аьбдул Аьлиев ва Камил Маммаев

ЧIявуми чIатIаракI ритаврил бяст-ччаллай гьуртту хъанай ва гьуртту хъанахъиминнай тамашалий буна, вайми бия, шяраваллил хьхьичIсса майданнив цIарай хъуни кIункIурду бивхьуну, нахIу дукрарду дуллай. Ахттакьун бизлан бикIайхту, цинявппагу ца хъунмасса кулпат кунма цачIун хьуна ссупралух.
Балайрдайну, къав­тIавур­ттайну мажлис махъатунин лахъи лавгуна. Мажлисрал сий хъиннура дуллай бия лакрал цIа дурксса артист АьлихIажи Щамхаловлул щаллу буллалисса цаннияр ца хъинсса балайрдал.

Бадрижамал Аьлиева