Ца ттигу награда дулун ккаккан унни

АрвахIкьини, августрал 9-нний, «Илчи» кказитрал редакциялий хьунни СВО-рал гьурттучи Руслан Халидовлущалсса (позывной – «Лакец») хьунабакьаву.

Андриана Аьбдуллаева
ЧIявучин дакIнийссар, интернетравух ппив хьусса, щавурду дирну, оьттул нанисса шама аьраличув, дрондалул ппив був­сса «Нивалий» медпунктрайн нанисса, госпитальданий командир, цала водительнахь барчаллагьгу тIий, мунан награда дуллалисса видео. Вайннавасса ца – та ишираву цувагу ххассал хьуну, хIаписарталгу ххассал бувсса полкрал командирнал хъиривчувнал водитель, увкIун ия журналистътуращал хьунаакьин. ЦIана ва щавурду хъин хьуннин ватандалийн итаавкьуну ур.

Руслан лавгун ур хасъсса аьралий операциялий гьуртту хьун сентябрьданул 28-нний мобилизациялул хьуминнавух. Февраль зуруйн ияннин къуллугъ буллай ивкIун ур Марьинка шагьрулул направлениелий, февральдания июльданийн бияннин, — Орехово шагьрулучIа. Шикку дирну дур захIматсса щавугу.
– АцIва зуруй хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай, та кьини на цалчинна хьунаавкьусса дрон-камикадзещал. На нара хъуннасса чувшиву дурссар тIий акъара, ттун кIанай гьармагуя мукун зунтIисса. Ттун бувчIлай бия, душманнан жува хIисав хьувкун, ттигу рищаву дантIишиву ва жула цинявннал оьрмурдан нигьачIийсса тагьарданий, водитель хIисаврай, ттула бияла хъунмасса бушиву, мунияту, шай-къашай бувну, кьянкьа дурну, медпунктрайн биян хIарачат буллай уссияв. Гьай-гьай, дирсса щавулул на хIалдания гьан уллай ияв. Барчаллагь командирнан, сукку-кьютIу уллай, ттуйна нава учIан айвав, – тIий ур Руслан. Ванал бувсунни видеолий командирнал цайва лачIлачIисса Георгиевский ххач цанма ва иш хьуннинма буллуну бивкIшиву, му цахьхьунма булунсса сант къадагьну диркIшиву. Га кьини хьусса иш ишла бувну, командирнал му цанма госпитальданий буллушиву. Хасъсса аьралий операциялий ккаккан дурсса чувшиврухлу Руслан мукуна лайкь хьуну ур «За ратную доблесть» медальданун. ХIаписартал ххассал баврихлурив ванан паччахIлугърал цамур награда дулун ккаккан дурну дур.
Журналистътурал суалла­хьхьун жавабру дуллай, Русланнул мукунма бувсунни цува оьрчIнияцIава органнаву зун, форма лаххан хияллай ивкIшиву. Иш багьний Ватан дуруччаву гьарцагу адаминал бурж бушиву. Бувсунни мукунма, цIуллу-сагъшиврул тагьар къулай шайхту, цува къуллугъ буллали­сса кIанайн зана хьун дакIний ушиву.
ДакIнийн бутан, Руслан Рутуллал райондалийсса Ялувмур ЧIатлухъиял шяравасса жагьил ур.
Ванах вичIи дирхьусса чIумал чIалай бия, зунтталчувнал къучагъшивруцIун, ва мяърипатрал увччусса, ас-намус бусса жагьил ушиву.
Ихтилат къуртал буллай, Рус­ланнул чIа увкунни хасъсса аьра­лий операциялий гьуртту хъанахъиминнан ва уттиния тийнмай гьантIиминнан цIуллушиву, къуллугърал ххуллий тIайлабацIу.