Рамазан Фаталиевлул юбилей

Рамазан Фаталиевлул юбилей

Майрал 17-нний гьунар бусса композитор, пианист, дирижер, педагог, Дагъусттан Республикалул искусствардал лайкь хьусса ишккакку, Дагъусттаннал Композитортурал союзрал председатель Рамазан Фаталиевлул хьунадаркьунни цалва оьрмулул 60 шинал юбилей.

Ва ДР-лул Культуралул министерствалул, республикалул культуралул зузалтрал цинявнналагу цIания барча увунни Зарема Буттаевал.

Увну ур Рамазан майрал 17-нний 1963-ку шинал Каспийск шагьрулий. Музыкалувусса цалчинсса кIулшивуртту ларсун дур Буйнакск шагьрулий, шиккува къуртал бувну бур дянивмур даражалул школагу. 1978-ку шинал увххун ур МахIачкъалаллал музыкалул Г.А. ХIасановлул цIанийсса училищалувун. 1982-ку шинал увххун ур Москавуллал паччахIлугърал П.И. Чайковскийл цIанийсса консерваториялувун.

1989-ку шинал тIурча – шиккува аспирантуралувунгу. Шивусса дуккаврищал архIал агьну ур лакрал фольклор лахьхьаврил, ванил хъирив лаяврил давурттахунгу. Махъ, вай давуртту гьанулун ларсун, дуккантIиссар ванал «Лакрал музыкалул фольклор» цIанилусса элмийсса даву.

Аспирантурагу бувккуну, Рамазан зун ивкIун ур МахIач­къалаллал музыкалул училищалуву, хъирив – Элмурдал академиялул Мазрал, литературалул ва искусствалул институтравугу.
ХIакьинусса кьинигу Рамазан хьхьичIунну дачин дурну най ур дарсру дишаврил ва элмий­сса давуртту.

1997-ку шинал Рамазан Фаталиев ивтун ур МахIачкъалаллал музыкалул училищалул завучну, 2000-ку шинал увчIуну ур Да­гъусттаннал Композитортурал союзрал хъунаману.
Ванал оьрмулия, дурмуния ва дуллалимуния гьарза-гьартану бусанну «Илчилий» ялунмай.
Цалссарив барча дуллай буру Рамазаннухь ванал оьрмулул юбилей!

Читайте также: