ЛивтIумигу, уттавамигу – ца кьюкьлуву

ЛивтIумигу, уттавамигу – ца кьюкьлуву

Аьдатрайн бувну, гьашинугу Ххувшаврил кьини кIюрххила чIявусса лак бавтIун бия МахIачкъалаливсса Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIан.

БавтIцириннаву чIявумигу, гьай-гьай, республикалул шагьрурдая бувкIсса цIувкIул бия. Найбунува кIицI лаганна, МахIачкъалалия бакъа, цайми шагьрурдаяту, районнаяту, хIатта цайми регионная цIувкIул батIайсса ххуйсса аьдатру ччянияра цIакь хьусса душиву. Экьинай бия дяъвилул балайрду, чIявусса бия мюрщи оьрчIру. ТIутIащал ва ппухълуннал суратирттащал гъан хъанай бия хъуними. ХIасил, байрандалул хIахI бия багьайкунсса. Гьар шинах куна, Манасрая, кIунттивун къалагай­сса кIарттул ччатIущал, увкIун ия ххаллилсса цIувкIрачу, бусравсса учитель Загьирбаг АхIмадов. Муданма кунма, нацIу-кьацIу дачIлай, оьрчIругу, хъунимигу ххари буллай занай бия Мариян Аьбдуллаева. Шадлугъ дачин дурну ия ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала Супиян Оьмаров.

БавтIцирив барча буллалисса махъ лахълай, ЦIувкIуллал Жяматийсса советрал председатель МахIаммадбаг ХIусайхановлул кIицI лавгуна, зувива миллион агьалинал жанну харж дурну, ххирану дарцIусса ххувшаву хъама- къаритантIишиву тачIавгу. Вава мяъна-мурадрайсса ихтилатру бувна профессор АьбдурахIман Халиловлул, Дагъусттаннал лайкь хьусса строитель Сайдун ХIажикьурбановлул, бусравсса аксакалнал Сулайман Аьбидовлул ва Саэд Кьурбановлул, Каспийскалийсса ЦIувкIуллал вакил Ибадуллагь Данияловлул, Каспийскалиятусса жяматийсса ишккакку, хIакин Соня Рамазановал, чIярусса шиннардий Лакрал радиолий зий ивкIсса журналист, цIанихсса диктор, Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала Гъаза Гъазаевлул, Бархъаллал шяравасса Закир ХIасановлул. Ваччатусса ХIасанов МахIаммадал дурккуна назмурду.

Ибрагьим-хIажинал, ливтIуцириннах алхIамгу бувккуну, дуруна дуаьрду.
Игьалаган шавай увкIсса, Украиннаву аьралий иширттаву гьуртту хъанахъисса Расул Сулаймановлул кIицI лавгуна хIакьину цивппагу бюхттулсса билаятрал арсру бушиву ва ппухълуннал чувшиву дакIнийну талай бушиву. Бю­ххансса балайрду увкуна Аьли Абакаровлул ва Шарапуттин Ажубовлул. ПасихIну назмурду дурккуна дуклаки оьрчIал. Ахирданий рирщуна цачIусса суратругу.

Шадлугърайн бавтIцириннал цаппарасса барча бавурттугу:
Сайдун ХIажикьурбанов: «На мудангу барчаллагьрай икIара гьар шинах бучIайсса лакрайн. Хъун дяъвилул чIумал 50 азара инсан усса лакрал миллатрал 5000 чув аьрайн лавгссар. ЦIувкIрату аьрайн увцуссар 190 чув, миннавату сайки бачIи талатаврил майданнай ливчIссар. Гьай- гьай, цIувкIуллал багьавайри пахру бувайсса Ухссавнил Ккавкказнаву ва Дагъусттаннай ца акъа-акъасса Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннуяту».

Тамара Оьмаева: «Жу, ЦIуми­налийсса цIувкIулгу, кьюкьа дархIуну буккару, тачIав ва байрандалийн хаингу къашайссару, гьай-гьай, дукIу-гьашину «мукьащалсса байран» тIисса калималул мяъна личIинура асаргу хъанай дур, Украиннаву жулва оьрчIру утти­гу билаятрал цIа-кьини дуру­члай бушиву кIулну. Жунма кIулли ХхувшавричIансса ххуллу мудангу цуксса захIматсса ва кьурчIисса бикIайссарив. Дунияллий паракьатшиву дагьаннав ччясса му­тталий, ххарими, ххуйми балланнав хавардугу».

Жаннат Абакарова: «Нагу ттула ттаттал суратращал ва наслулущал бувкра хIакьину, чIявусса инсантал бур буттахъал, ттаттахъал суратирттащал бувкIсса. ЦIувкIуллал агьлу циняв, ливтIумигу, уттавамигу, хIакьину жува цачIу, ца кьюкьлуву буру».

Аьйшат ХIасанхIусайнова: «Украиннаву аьралий иширттаву гьуртту хъанахъисса жулва оьрчI­ру, виртталсса ттаттахъул кунма, Ххувшаврищал зана бикIаннав! Къабаяннав жунма тачIаввагу дяъвилул ххурххулул чIу, дуниял паракьатну личIаннав!».

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: