Жулла шяраваллавусса магьирлугърал дуниял

Жулла шяраваллавусса магьирлугърал дуниял

Мартрал 27-нний, Театрданул кьини, Расул ХIамзатовлул 100 шинал ва Педагогнал ва насихIатчинал шинал лагрулий, Ваччав Халкьуннал аслийсса культуралул центрданий хьунни райондалул шяраваллал культуралул къатрал дянивсса «Халкьуннал маска» тIисса конкурс. Ванил сиптачиталну хьунни ЦТКНР-нул директор Марина Ибрагьимова ва Хъусращиял Халкьуннал театрданул режиссер Марсел Сулайманов.

Театрдал артистътуран кка­ккан дан багьлай бия цала пишалул магьиршиву, гьануну лавсун бия Расул ХIамзатовлул произведениярттавасса бутI­ри ва м.ц. Конкурсрай гьурттуши­нна дунни 8 коллективрал. СахIна миллатрал зумуну чIю­лу баву, литературалулмур чул тIуркIулуцIун бакьин баву, лаххи-ликкия чIумуцIун дахIаву, сюжет – гьарзат дия тамашачитурайн асар биян буллалисса ва дакIний личIансса.

Конкурсрал дайдихьу дуруна Хъусращиял халкьуннал театрданул артистътурал. Вайннал кка­ккан бувна ливсса лас усса кулпатрал бакIрачIан букIлакIимур. Вихьуллалмур коллективрал ларсун дия хIакьинусса кьинилул тематика: ккурчIав щябивкIсса нитти­хъул, ссурвал,чIаххув хъами – аьра­лий операциялий талатисса арсру зана хьуннин умуд къакьукьлакьисса. Хъювхъиялмур коллективрал «Расул ва АбутIалиб» тIисса сценкалувусса тIуркIулул тамашачитал махIаттал бувна, артистътал мяйжаннугусса профессионалтураяр махъун багьанну роллу дугьлай бакъая. ЧIяйннал коллективрал хIадур бувну бия Р. ХIамзатовлул «Зунттал душ» поэмалувасса бутIа. Спектакльдануву рольлу дургьуну бия Рамазанова Майсарат, Шагьабуттинова Гуля, АьвдурахIманов Саэд, Аьбдуллаев Арсен, Алхасова СалихIат ва дуклаки оьрчIру. Вайннал хIалал дуруна тамашачитурал чулухасса диял­сса хъатру.
Вайми коллективирттал темардугу жура-журасса, халкьуннан нуш дизансса дия. Вайннал тIуркIулул тамашачитал, чIумуйнусса бунугу, бувцуна магьирлугърал дунияллийн, пикри буллали бувна ччаврия, дусшиврия, кулпат­рая ва м.ц.

Цинявппагу коллективру хъинну ххуйну хIадур хьуну бия, залданувусса хъунаналгу, мюрщиналгу дакIурдиву вайннал кьабивтуна чаннасса асарду.
ДакI ххари дуллай дия тамашачитурал халкьуннал театрду гъирарай хьунабакьаврилгу, коллективру, шиная шинайн хьхьичIунмай най, лавай­сса даражалийн гьаз хъанай бушиврулгу.
Жюрилул тIурча, артистътурахсса бургаву личIиссара дикIай. Миннан багьай пагьмулулгу, гьунарданулгу, тамашачитуран къачIалачIисса кьюлтIшивуртталгу хъирив бацIан. Миннух бурувгун кьиматгу бищун.

Конкурсрай цалчинмур кIану бувгьунни Алхасова СалихIатлул каялувшиву дуллалисса ЧIяйннал шяраваллил магьирлугърал къатлул зузалтрал, кIилчинмур кIану бувгьунни 2-мур ЦIувкIуллал шяраваллил магьирлугърал къатлул зузалтрал ва шамилчинмур кIану — Хъювхъиял шяраваллил магьирлугърал къатлул зузалтрал.
Конкурсрал ахирданий гьурттучиран буллуна ЦТК НР-нул чулухасса дипломру, арцуйну­сса ва дакIний личIансса бахшишру.

Читайте также: