Аьралий къуллугъ цума-цаннайссагу буржри

Аьралий къуллугъ цума-цаннайссагу буржри

Анатолий Давдиев

Аьрасатнаву апрельданул 1-нний дайдихьлахьиссар интнил призыв. МуницIун бавхIуну Ккуллал райондалий хьунни батIаву. Ва хъанай дур шамилчинсса батIаву, ВУС-рал зузалт ва шяраваллал администрациярттал бакIчитал цачIун бавтIун, аьралуннаву къуллугъ баврицIун бавхIусса масъалартту ххал бигьлагьисса. Дачин дурну ия совещание райондалул призыврал резерварттал комиссиялул председатель Анатолий Давдиев.

ХIакьинусса кьини агьаммур масъалану хъанай бур аьра­луннаву къуллугъ бан жагьилтал кIункIу хьун баву. МуницIун бавхIуну дуллалисса давур­ттая бувсуна ВУС-рал зузалтрал. Миннал бусаврийн бувну, кув чIумал мачча-гъаннал кьюлт1 буллай бур аьралуннаву къуллугъ бан наниминнаясса тIайласса информация. Райондалийн интнил призыврай 150-хъайсса повесткарду дуркIун дур. Вайннавух бур райондалул кьатIув ялапар хъанахъиссагу, комиссиялийн бучIан аьркинну буна къабувкIсса, студентътал, инвалидтал иширайн бувну бучIан къавхьусса. Бур мяйжаннугу аьралий къуллугърая чIумуйну мурахас бувссагу. Миннал хъирив лаяву дуллантIий бур хасъсса зузалт.

ВУС-рал зузалт кIантту- кIанттурдай агьалинан мяълумну бувчIин буллай бур аьра­луннаву къуллугъ баву цIуллу-сагъсса гьарцагу чувнайн багьайсса бурж бушиву. Вайннал аьралий къуллугърацIун бавхIусса хъин-ккаккулийсса ихтилатру буллай бур спортрал бяст-ччаллу бусса, жагьилтал бавтIсса кIанттурдай, чичлай бур социал сетирдаву ва кказитирттай.

КIулну бикIан: Аьрасатнаву аьралуннаву къуллугъ бувайсса 1 шинайссар.
ЦIана армиялийн буцлациссар 27 шинайн бияннинсса чиваркI.
Армиялий къуллугъ буван бувцуми гьуртту къахъанахъи­ссар Украиннавусса хасъсса аьра­лий операциялий, ДНР ва ЛНР Республикарттай, Запорожуллал ва Херсоннал облас­тирдай.

Читайте также: