«Интнил хьхьунил» гьайчали

«Интнил хьхьунил» гьайчали

Интнил хIахIлищал жура хьунадакьару «Интнил хьхьунил» байран. Ккуллал райондалий мартрал 21-нний МКУ КМР КДЦ-лул хIаятраву хьунни «Интнил хьхьунин» хас дурсса байран. Пухълунная жучIанна дирсса ва байрандалул мурадну хъанай бур интницIунсса, яни дуниял, тIабиаьт цIу лаглай душивруцIунсса аьдат-эбадатру ядаву.


Ва байрандалий гьуртту хьунни райондалул гьарцагу шяраваллил магьирлугърал къатрал коллективру, ттуршунния ливчусса гьурттучитал. Коллективру, мюрщи-хъуни къакуну ларххун бия исвагьисса, миллатирттал зумунусса лаххияртту. БавтIцири рязину личIанну щаллу дуллай бия «Интнил хьхьунил байрандалун» хасъсса къавтIавуртту, балайрду, тIуркIурду.
«Интнил хьхьу» хьунадакьин тIурча, аьдатрайн бувну, бивчуна къавтIигу. КъавтIуйх цIуллушиву, буллугъшиву, тIабиаьт цIулагаву чIатIисса «хъу дюхъаннав», «гъарагъи дакьиннав», «даркьу­сса шин хьуннав», «къатта къалмул буцIиннав, тIий, дуаьрдугу дуллай, тIанкIру дуллай бия мюрщи-хъуни. Шиккува гьарцагу фольклорданул коллективрал тIивтIуну бия цала-цала къушру, дия дахханасса дукрарду. Тямаданал, цIарду тIий, хьунабакьлай ия хъамалгу, гьурттучиталгу.

Байрандалул сий хъиннура гьаз дуруна къавтIилул лагма къавтIутIисса фольклрданул зузалтрал. Миннал ккаккан дурна цала шяраваллацIун дархIусса аьдатру ва къавтIавуртту. «Интнил хьхьунил» гьайчалину тIурча, хьуна Барта-гурга. Гьурттучитурал дянив баян бувну бия яла ххуймур Барта язи дугьансса, бяст-ччалгу. Барта-гурга язи дугьавривугу тIурча, хьхьичIмур ххуттайн гьаз хьуна Халкьуннал дусшиву.

Читайте также: