«Ттиркьюкьал чарсса»

«Ттиркьюкьал чарсса»

Уттигъанну МахIачкъалаллал луттирду итабакьай идаралий бувккунни «Ттиркьюкьал чарсса» тIисса Ххадижат ЦIаххаевал шеърирдал жуж. Шиву бур ванил личIи-личIисса шиннардий чивчусса шеърирду. Вай бур Дагъусттаннахасса, тIабиаьтрахасса, ниттил мазрахасса, заманалухасса, эшкьи-ччаврихасса. Бур миллатрал вакилтуран хас бувссагу.


Цуппа медик бунугу, ваниву творчествалул чулухунмайсса гьунаргу бур, лакку мазрахсса гъира-гьавасгу хъунмасса бур.
– Миллатрахссагу, ниттил мазрахссагу ччаврил бунни ттуяту шаэр, –тIий бур Ххадижат.

Жуж итабакьиннингу чIя­вучин соцсетирдайхчин кIул­ну бия ванил шеърирду. Ванил мукъурттий тIий бур балайрду. «Ттиркьюкьал чарсса» бахшишну хьунссар Ххадижатлул шеърирду ххираминнан. Хъин дайдихьу хьуннав, чичлансса гьавас къалещаннав.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: