«Вирттавравухсса цара»

«Вирттавравухсса цара»

Ларгсса шиналсса «Илчи» кказитрал махъва-махъмур номерданий (№52) жу чивчуссия цалчин мобилизациялул бувминнавух Украиннавун, хасъсса аьралий операциялуву гьуртту хьун, лавгсса Къяннал ва Бархъаллал жяматрал арс Эдуард Ибрагьимовлуя (Хан Лековлуя).

ДакIнийн бутан, ва «МарцIсса лакрал жямат» тIисса, районнай ва личIи-личIисса шагьрурдай ялапар хъанахъисса лакрал патриотътал, шанттуршаксса инсан усса группалул администраторди.
Ва группагу ванал сакин бувссия 5 шинал хьхьичI, лакрал масъалартту гьаз буллансса, лак цаннащал ца лакку мазрай жап тIутIи бансса мурадрай.
Группалувун уххан мажал биривсса чIумал, цаява буруккинттайсса жул дакI дуллай, Эдуардлул мудан чичайва: «Гьарзат ххуйну бур, гьармунил дузалну буру. Дукан дур, хIачIан дур, лаххан дур. ХьхьичIунмай най буру. Жува ххув хьунтIиссару», – куну.
Ца зурул хьхьичI Эдуард увкIун уссия ца-кIива гьантлийсса отпускрай. Группалун 5 шин бартлагаву кIицI дан группалул вакилтуращал ххуйсса хьунабакьавугу дурну, махъунай цала къуллугъ буллан лавгссия.
Март зурул байбихьулий Херсоннал областьрай нанисса гужсса талатавурттаву, мина пIякь увкуну, жула Эдуардлуйн захIматсса щаву дирунни. Эдуардлун хьусса апатI жун цинявннан хъинну къащи хьунни, кьурчIи бивзунни. Ци банссар, дяъви бур дяъви. Сагъну личIаврий Аллагьнайн щукру бан багьанссар. ЦIана ва Балашихалийсса Н.Н. Бурденкол цIанийсса госпитальданул филиалданий хъин хъанай ур. Уттигъанну ваначIан ссайгъатращал бивунни Балашихалий ялапар хъанахъисса жула лаккучу Исмяил МахIаммадов, «Сердце Лакии» группалул вакилтал.
Бивунни ЭдуардлучIан, лакку дукрардугу дурну, Москавлив ялапар хъанахъисса бархъара душ, цуппагу гьарица укунсса кIанттурдайн хьхьичIва-хьхьичI бачайсса – ПатIима Хамзина. Ванил Эдуардлущалсса азарханалийсса сурат ккаккайхту, на чичав: «Ина ПатIима къабикIантIиссияв, миккун къабивссания», – куну.
Эдуардлун цIуллушиву чIа тIий, ванаха дуаьлий бур цинявппагу ва кIулми.
Ванан хас бувну, укунсса ххару чивчуну бур Дюкъуллал ХIа­дисхъал ХIадислул.

«ХхункI бичарду», – учайва,
«Ххуйну ура», — чичайва,
Хъинмунийн вих буллайсса
Хавардугу бусайва.

«Заннан ххирара», – куну,
Даиман хъярчгу байва.
«На акъа жулва гужру
ХIуркку шайссар», – учайва.

Машаллагь, Хан, увкуну,
Нагу дайссия дуаь,
ЧIарах гьаннав чайссия
ОьрмулуцIа ай ккулла.

Вирттавравухсса цара,
Ватанчигура цIакьсса,
Урувччуссара ина
Ялувсса РахIман-Заннал!

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: