Мудангу дакIний икIантIиссар

Мудангу дакIний икIантIиссар

Нуруллагь Мирзоев

ТтурчIиял шярава­сса Ма­хIаммадлул арс Нуру­ллагь Мирзоев ккалли ан бучIиссар ЦIу­ссалакрал райондалул цIу­ллу-сагъшиву дуруччаврил бакI­щаращуй ивкIсса хIакиннан. 1944 шиная айивхьуну, райондалул азарханалул хъунама хIакинну зий, лахъсса даражалийн гьаз бувссар ванал райондалул азархана.

Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъви байбишин хьхьичI гьантрай ЯтIул дипломрай медициналул институтгу къуртал бувну, терапиялул кафедралул аспирантуралувун уххан хIадур хъанахъи­сса Нуруллагьлуйн аьрайн повестка дуркIун дур. Ва къуллугъ буллай ивкIун ур Киев шагьрулучIа Юго-Западный фронтрал дивизиялуву полкрал медициналул пунктрал хъунама хIакинну. 1944-ку шинал, ДАССР-нул партиялул обкомрал ва ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул бакI цIуцIаву дурну, Нуруллагь аьрая увцуну, цIуну сакин дурсса ЦIуссалакрал райондалийн хIакинну гьан увну ур. Тай шиннардий ванащал зий бивкIминнал бусласимунийн бувну, Нуруллагьлухьхьун игьалагансса мутта къабирияйсса бивкIун бур. ЧIявусса инсантал, сайки гьарца кIилчинма, къашавайсса райондалий увагу ца хIакин ивкIун ур. Нуруллагьгу, хьхьу-кьини къаувкуну, бакIра-бакIрах сайки гьарца къатлувун занай, къашавайминнан кумаг буллай, ччаннай бацIан буллай ивкIун ур. 1950-ку шиннардий ЦIуссалакрал райондалул азархана ккаллину бивкIун бур шяраваллил кIанттурдайсса ца яла хьхьичIунмур центрданун. Нуруллагьлул захIматран хIукуматралгу лавайсса кьимат бивщуну бур. Ва лайкь хьуну ур личIи-личIисса наградарттан. УвчIуну ур шяраваллил ва райондалул советирттал депутатну. Райондалий цалчин ванан дуллуну дур «ДАССР-нул лайкь хьусса хIакин» тIисса бусравсса цIа.
2005-ку шинал Дагъусттаннал ПаччахIлугърал советрал хIукмулийну ЦIуссалакрал райондалул азарханалун дуллуну дур Нуруллагь Мирзоевлул цIа. Мукунна ванал цIа дирзун дур ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал шяраваллил ца кIичIираваллин.
Нуруллагь Мирзоев ивкIун ур лавайсса даражалул хIакин, ххаллил­сса каялувчи. Ванал цIа хIакинусса кьинигу бусраврай кIицI лагай ЦIуссалакрал агьулданул. Ва эбрат хьуну, ванал шаттирдайх лавгун ,хIакиннал пиша язи бувгьуну бур ванал оьрчIал (5 оьрчIал), оьрчIал оьрчIал (10), гъан-маччаминнал.
Арс Зайнулла ур Хасавюртливсса районнал дянивсса медициналул центрданул (Центр планирования семьи и детей) хъунама хIакин, ДР-лул лайкь хьусса хIакин. Ва 4-5-мур созыврал Халкьуннал мажлисрал депутатну ивкIссар. Аьбдулбасир ур ккарччал хIакин. Ва Аьшттарханнал стоматологиялул поликлиникалий ортопедиялул отделениялий каялувшиву дуллай ур. Заур тIима ккарччал техник ур. Файзулла тIима арснал тIурча, цамур ххуллу язи бувгьуну бур. Ва ур шяраваллил хозяйствалул лайкь хьусса зузала.
ХIакьинусса ЦIуссалакрал азарханалул хъунмур хIакинну зузисса Нажибат Султанова Нуруллагьлул ссурахъу бур. Нуруллагьлул ­уссил арс Аздар Мирзоев утти­гъанну Дагъусттаннал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр­нал хъиривчуну ивтунни.
Рязину икIанссия Нуруллагь МахIаммадович медициналул ххуллийх хьхьичIунмай нани­сса цала наслулия. Январь зурул 15-нний ванан 105 шин хьунтIиссия. Ванал цIа мудангу дакIний дикIантIиссар ЦIуссалакрал райондалул агьалинан.
Буллай буру бусравсса хIа­киннан хас бувну ПатIимат Шагьмардановал чивчусса шеърилува­сса вай ххаругу:

* * *
ТтурчIиял Нуруллагь,
Гъазибуттал арс,
Хъунма къатлул мурад,
бусравсса хIакин,
Цалагу лавгссарав
Лаккуйсса ТтурчIайн
Вила ватандалийн
дурк кьини ххал дан.

ДакIнийн къабагьайрив
кIай щюлли къурду,
Инава сайр бувай
тIутIал майданну?
Зула чу хIачIан бай
АрикIнайсса бяр,
Баламантту бивщу
оьрватIал чIурду?

Хьул къабишайрив гьан
Бявкъу-Щаращуйн.
ЦIан-ппалнил микI букан,
мякь лиххан буван?

Вил оьрмулияту, вил сянатрая
На учин ччай бура
кIива-шанма махъ
Душманнащал талан
вища бювхъуна,
Военный госпиталь
вил къатта бия.

Цикссаннал дуллурвав
вил каниву рухI,
Циминнаща бивкIу
ина зивххурвав?
Усттул кIаралуну,
кIану шануну
Шану бакъа хьхьурду
циксса дирчурвав?

Ина ура хIакин,
хIакьсса аьлимчу,
Буллу дарувнияр
ка савав шайсса,
Барчаллагь, ветеран,
дяъвилул хIакин,
ТтурчIиял аькьлукар,
Камаллул Башир!

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: