Барча буллай ура

Барча буллай ура

Ттулагу, ттула гъан-маччаналгу цIания дакIнийхтуну барча буллай ура ЧIяйннал шяраваллил жямат 2023-ку шинащал.

ЛяличIинува барча бан ччай ура цила чIумал лавайсса къуллугъирттай зий, жяматран бусрав хьусса, хIурмат лавайсса ЧIяйннал хъунисри: ххаллилсса учитель Аьбид МахIаммадович, ГАИ-лул хъунаманал хъиривчуну ивкIсса полковник Кьурбан Къубалаев, Дагъусттаннай ххуйну кIулсса МахIаммад Айдаев, Ибрагьим Ибрагьимов, Шалласу Шалласуев, ТIалхIат АьвдурахIманов, уссурвал ХIасан-ХIусайн ва Загьиди Маммаевхъул.

Ялун нанисса никиравугу бур лайкьсса, ххаллилсса оьрчIру- душру. Миннавух барча уллай ура МахIачкъалаллал аэропортрал директор Сяид Рамазанов.
Зул дакIнийсса циняв мурадру щаллу хьуннав, гьарнал ужагърай, щалагу Дагъусттаннай, Аьрасатнай барачат бишиннав. Дунияллийсса циняв дяъвирду, питнарду къуртал хьуннав. Украиннайсса жула оьрчIругу, ххувшавугу ларсун, цала-цала шаппай зана хьуннав.
Амин.

Зул хIурмат бусса Мустангир Рамазанов

Читайте также: