Шаэр дакIнийн увтунни

Шаэр дакIнийн увтунни

Тталаткьини Гъумучиял школалул актовый залдануву хьунни Дагъусттаннал халкьуннал шаэр АбутIалиб Гъапуровлун хас бувсса мажлис.

Сайки ца ва дачIи ттуршукулул хьхьичI дунияллийн увксса, дачIи ттуршукулул хьхьичI жуятува батIул хьусса шаэр дакIнийн утлатисса мероприятие сакин дурну дур школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Ххадижат Будайчиевал, Роза Бавасулаймановал, ПатIимат Аьлиевал Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал школалущал цачIуну.
Дуклаки оьрчIал бувсунни шаэрнал оьрмулия. Дурккунни шаэрнал назмурду, увкунни балайрду, халкьуннал инструментирттай рурцунни АбутIалиб Гъапуровлул зюннаврай руцлай ивкIсса макьанну.

Читайте также: