«Лакрал Левитан» тIий цIа дурксса Гъаза

«Лакрал Левитан» тIий цIа дурксса Гъаза

ЧIярусса шиннардий «Дагъусттан» телерадиокомпаниялул Лакрал радиолул редакциялий зий ивкIсса Гъаза Гъазаев чIявучин ххуйну кIулссар.
Радиолувух лакрал передачардах вичIидихьлай бивкIминнан дакIнийссар Гъазал тIааьнсса чIугу, бюххансса ихтилатгу.

Гьунар бусса диктор хIисав­рай акъассагу, Гъаза кIул­ссар лакрал миллат ххирасса хIакь­сса патриот хIисаврайгу. Инсантуран бусравсса даражалийн ияннин, Гъазан лахъисса, бигьа бакъасса ххуллу битан багьну бур. ЧIявуми та заманнул оьрчIан кунма, ванангу чIивинийва захIмат ккавккун бур. Хаснува хъуннасса хъар лахъан багьну бур ванан бутта дяъвилия зана къавхьукун. Ва кьурчIисса хавар бавсса чIумал Гъаза 13 шинавусса чIаважагьил ивкIун ур. Цувагу дуклай ивкIун ур Гъумучиял педагогический училищалуву. Вагу лавайсса кьиматирттай бувккуну, зун увкIун ур буттал шяравун. Мунияр махъ буккуну бур Дагъусттаннал педагогикалул институт. Зий ивкIун ур Уриннал, Хъанардал, ЦIуссачIурттащиял школардай. Гьарицагу школалий ванал хIурмат хъунмасса бивкIун бур.

Ванал ккаккан увну ур цува ххуйсса учитель ва сакиншинначи ушиву. Дуклаки оьрчIащал лагайсса ивкIун ур колхозрал давурттан кумаг бан.
Дуклаки оьрчIая спортрал командартту дурну, ми райондалул ва республикалул даражалийсса бяст-ччаллаву гьуртту хьун буцайсса бивкIун бур. 1967-ку шинал МахIачкъалалив ивзун, шиккугу 6-мур ва 36-мур школардай зий ивкIун ур.

1971-ку шинал Дагъусттаннал радиолул Лакрал редакциялул баян бувну бур дикторшиврийнсса конкурс. Конкурсрай гьуртту хьуну, Гъазал цалчинсса кIану бувгьуну бур. Ва иш хьуну бур ванал захIматрал цIусса ххуллул дайдихьуну. Мунияр шихунмай бавхIуну бур Гъазал цала оьрму радиолуцIун. 1978-ку шинал ва гьан увну ур Москавлив курсирдайн, мигу ххуйсса кьиматирттай къуртал бувну бур. Та чIумал хьунаавкьуну ивкIун ур Гъаза цIанихсса Юрий Левитаннущалгу.
– Танащал цащала хьунаакьиннин, ттун Левитан чурххал бюхттулсса, увцIу-кьувцIусса инсан куна хьхьичI ацIлан икIайва. Тарив ия илтIа-кIюласса, чур­ххал лахъ акъасса, дакIгу хъун дакъасса, ихтилатрангу усттар­сса адамина, – дакIнийн бутлай ур Гъаза.

Ва хьунабакьаврилгу цила тIилисин бухьунссия. Танияр шихунай чIярусса шиннардий «Дагъусттан» телерадиокомпаниялул Лакрал радиолул редакциялий дикторну зий, пасихIсса мазгу, бюххансса чIугу бусса Гъазан, лакрал Левитан, тIисса цIа дирзун дур. Дикторну акъа­ссагу, Гъаза зий ивкIун ур радиолий редакторну, корреспондентну. ХIадур дайсса диркIун дур личIи-личIисса передачар­тту. Ванал сипталийри радиолувух лакку мазран хас дурсса передачартту дачин дурсса. Радиолух вичIи дишайминнан хъинну ххирассия Гъаза Садикьовичлул усттарну дачин дурсса «Исламрал чIу» программа. Ва ххуллий бивхьусса захIматрахлу Гъаза лайкь хьуну ур личIи-личIисса наградарттан ва бахшиширттан. Миннувух дур СССР-нул ПаччахIлугърал Телевидениялул ва радиолул комитетрал ХIурматрал грамота, «Отличник телевидения и радио» лишан, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 г.г.» медаль ва цаймигу.

Гъаза ур Дагъусттан Республикалул культуралул бусравсса зузала, захIматрал ветеран.
КIицI лаган, Гъаза жагьилнийва гьарица чулуха гьунар бусса оьрчI ивкIун ур. Шинну наниссаксса ванал гьунардугу хъиннува ялун личлан бивкIун бур. Ванал чичай шеърирду, бур балайлул бюхъугу, ххирар шахматирттай уккангу. Канил кушулулгу усттар ур. Хъярч-махсартту бусса, дакI аьчухсса, иш багьний чIарав ацIан хIадурсса Гъаза ххирар дустурангу, лагма-ялттунангу. Бусравну ур гъан-маччанангу. Дакъассар ваначIа хъамаличу акъасса кьини.
Вай гьантрай Гъаза Садикьович кIицI лаглай ур инсаншиврий, яхI-къириятрай бувтсса оьрмулул 90 шинал юбилей.
Барчагу уллай, чIа тIий буру вин, хIурмат бусса Гъаза Садикьович, цIуллушиву, ххаришиву. ОьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу ххари уллай итаннав ина бусса оьрмулий.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: