Дуки-хIачIиялувагу чIалачIиссар халкьуннал культура

Дуки-хIачIиялувагу чIалачIиссар халкьуннал культура

Миллатрал культура – му дур цания-ца халкьуннал рувхIанийсса ирс-ххазина. Цумур-бухьурчагу миллатрал культуралул даража чIалан бикIайссар, му миллатрал аслийсса культуралул ирс буру­члачисса куццух бурувгун. Да­гъусттаннайсса гьарица миллатрал дур цала-цала аслий­сса культура, дур цанна-цанна хасъсса миллатрал лаххия, дуки-хIачIия. Республикалул культуралул министр Зарема Буттаева буслай бур цинна ххирасса дукралия ва миллатирттал дукрарду ядаврил агьамшиврия:
— Ххирар ттун дагъусттаннал дукрарду. Гьарцагу миллатрал дукрарду дуваврил журарду, рецептру личIи-личIисса бур, нахIусса кьанкьру чIярусса дур. Гьаннайсса, авадансса кухня бур гьар чулуха хIисавравун лавсун. Миллатирттал дукрардавагу чIалачIиссар аьсрурдал ла­хъишиврий цIакь хьусса культура, аьдатру. Чара бакъа дархIуну дуссар миллат яхъанахъисса кIанттурдацIун, зунттаву ягу арнил кIанттай аякьалий ххяххан дурмуницIун. Вагур жулва рувхIанийсса код. Вай дукрардал оьрчIи-кIурисса чарслуву ттун ххирамур дукра бурувссаннул ккурчри. Жулла бавахъал усттарну дувай, тIин нахIушивруцIун, мяънагу куртIсса ккурч».

Зарема Буттаевал гихунмай бувсмунийн бувну, бюхттул­сса зунттаву ххявхсса, экьинани­сса ахъвазандалул ва ми кьакьан бувну бувсса бурувссаннул цивунна кIункIу дувайссар бургъил гъилишивугу, зунттал гьавалул марцIшиву ва лицIавугу. Циван къабикIави яла миннул тIин нахIусса, ахъвазандалул хъуварая бувсса турт ягу гьанна гьавну бувсса туртул вивра ялун бувтIуну канакийни — бурувссаннул ккурч дувайссар хъатIи бувну хъирив кьини миллатрал лаххиялуву жалиндалул. Мунийн тIайланма жалиндалул ккурч учай, гьалмагъайл мачча-ляхъин батIайссар хъирив кьини ккурч дукан. Яруссаннал шяраваллаву ва ккурч дулайссар оьрчIру бувсса хъаннин, чурххай цIакь лачIуншиврул. Дуки-хIачIия дуваврил магьиршивугу аьсрурдай цIакь хьусса аьдатри, хъуннабавахъая жуйнна дир­сса, жувагу жулва душвавран ва миннул наслулун лахьхьин дуван аьркинсса. Вана укунни яшайсса миллатрал ляличIишиву, укунни яшайсса миллатрал дукрардугу. Миллатрал дукрардуми, бакIрайва кIицI лавгсса куццуй, Дагъусттаннал авадансса культуралул бутIари, – тIий бур культуралул министр.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: