Чаривату увксса чув ия Къалмахъал Оьмаргу

Чаривату увксса чув ия Къалмахъал Оьмаргу

Гьашину, март зурул 30-нний, 85 шин хьуссия ванан. Вай гьантрай лавгунни дунияллия кьянкьасса зунтталчу, захIматрал ветеран. Ванал оьр­мулул лахъисса ххуллумур къабигьасса хьуну бур. «Чариватугу увксса чув» тIисса калимагу ванал оьрмулуцIун даркьусса дур. Ччяни нину-ппугу ливтIуну ятинну ливчIун ур кIива ссищал.

Дяъви ялун бияйхту, ванан чIавасса оьрмулий захIматрал фронтрай зун багьну бур. Хьхьу-кьини, жагь хъу-лухччинул давурттай колхозраву, жагьгу фермардай ятту-гъаттараха зий, ивкIун ур. Цахъис хъуна хьуну, чIаважагьил шайхту, ванан хIалтIилий занан багьну бур ссурваврал ва цала маэшатрал­сса буван. УзбакIисттаннай цал къалайчину зий ивкIун ур, яла янна дуруххай машинартту бакьин бан лавхьхьуну, зий ивкIун ур. Гъинтнил чIумал, буттал шяравунай зана хьуну, колхозрал давурттай зий ивкIун ур. Вана укун лавгун бур ванал сайки щалва оьрму. ЗахIмат ххирасса, бюхъу-хIарачат бусса Оьмардул, цувагу ччаннай авцIуну, ссурвавралссагу бувну бур. Къалмахъал Оьмардул ЦIувкIрав цалчинминнавух МахIачкъалалив къатригу ларсун дур. Амма 35 шинал хьхьичIра къатри машан ласурчагу, бусса оьрмулий ва шяраву яхъанай уссия. Кулпат ХIаписатлущал, ххуй­сса тарбиягу дуллуну, чивун ­уккан увна шама арс. Буттал кумаграйну арсурваврал шагьрулий чIири-хъунсса цалла предприятие тIиртIуна. Ванан кIия-кIия язисса арснацIа хьусса хажалатгу духIан багьуна.

Оьмар ва ХIаписат бия лявхъу кIану ххирасса, шяраваллил колорит ядуллалисса инсантал. Шяраву дуллалисса ккалли дансса гьарцагу давриву чялишну гьур­тту шайва, вайннал ужагърай бухху-букку чан къашайва, хIал бавкьусса, иминсса кулпат бия. Лакрал машгьурсса чичу Мазяйхъал Казбеклул учайва, Исландиянал билаятрай ца инсан ивчIаву арула инсан ивчIаврил ххуллийссар, тай чансса миллат буну тIий куну. Ттуннив буттал шяраву яхъанахъи­сса ца инсан дунияллия лагаву ацIа-ацIния ххюя лавгссаксса кьурчIи бизай. Хаснува Къалмахъал Оьмар­дул чIунархIал оьрчIру-душру, жулва бутта-бавахъул, ци захIматшивуртту ккаккарчагу, чувшиврий кьинигу лархъун, узданну чивунгу бувк­сса агьлу буну тIий. Оьрмулул захIматшивурттал хьхьичI кьянкьану бацIангу жунма миннаяту лавхьхьуну тIий. Буттал улча ябангу, аьрщараха хIурмат бангу, ппухълунная ирсирай дирмур аякьалий дуруччингу миннаяту лахьхьин багьлай буну тIий.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: