Цукун бура, лакрал дуссукъаттай?

Цукун бура, лакрал дуссукъаттай?

МахIаммад ХIажиевлул заводран 90 шин шаврин хасну

Ноябрьданул 7-нний жула цIанихсса заводрал юбилей дия. Му кIицI дунни шадлугърал тагьарданий Оьруснал театрдануву. Завод зий байбивхьуну бур 1932-ку шинал ноябрьданул 7-нний. ХIажиевлул цIанийсса заводрал ца яла хьхьичIунну зузимур хъанай бур 8-мур цех, ванийн учай «лакрал цех» куну. Ванил хIакьинусса тагьардания бувсунни цехрал хъунама Шяпи Увайсовлул ва ванал хъиривчу Давди Увайсовлул.

Щала заводралгу, 8-мур цехрал зузалтралгу 90-ку шиннардий итадакьайсса диркIун дур хIакьинунияр 6-7-ла ххишаласса сурсатру (продукция), таний цехраву зий ивкIун ур 146 инсан. Цехрал итадакьайсса дур кIирисса штамповкартту, поковкартту, дяркъусса штамповкар-тту ва тIайланнасса порезкартту. Гьашину 5 зурул мутталий цехрал итадаркьуну дур 90 тонна сурсатирттал.
Ц1анасса ппурттуву 8-мур цехраву зий ур 21 инсан, миннавату 7 ур лаккучу: Шяпи Увайсов, Давди Увайсов, Аттуят Щамхалова, Светлана Чупанова, Шамил Дибиров, Сулайман ЧIанкIуев, ХIусайн ЧIанкIуев.

Гьай-гьай, заводраву зий бур цаймигу лак личIи-личIисса цехирдаву – Увайс Тумалаев (хъунама конструктор), ХIажиаьли Мусаев (химический лабораториялул хъунама), Султан Ятуев (цехрал хъунама), Казим ХIашимов (хъунмур складрал хъунама), 10-мур цехрал мастер ур лаккучу Аьлил Оьмаров, 18-мур цехраву зий ур 4 лаккучу, 2-мур цехраву – 3 лаккучу, хъунама конструкторнал цехраву ур 2 лаккучу, медпунктрал хъунмурну бур лакку душ Жарият, хъунама механикнал отделдануву зий ур мукуна 3 лаккучу.
Заводрай зий бур цаймигу лак.

Читайте также: