Лахъну бувсса гьава

Лахъну бувсса гьава

ЦIанихсса ЧIяйннал шяраваллил бусравсса вакил, лакрал миллатрал хьхьичIунсса арс Шалласухъал Шалласуй! Барча уллай ина вила дугърину, мубаракну, жуламиннангу, чингу бусравну бувтсса оьрмулул арулцIаллий ххюра шин бартлагаврищал, дакIнийхтуну чIа тIий буру вин вания тихунмайгу лахъисса, цIуллусса оьрму!

Ина ура лагмаминнан так хъиншивуртту дуллан ляхъан увсса инсан. Мунияту ухьунссара ина, так лакран акъассагу, Дагъусттаннал чIяву миллатирттал дянивугу ляличIинува хIурматрай усса, бусравсса вакилтуравух вил цIагу чIяруну кIицI дайсса.
Цала халкьуннан ххирама ялувсса Заннангу ххирану икIайхьунссар, мунияту бухьунссар вин ляличIисса аькьлугу, гьунаргу нясив бувсса, чIярусса шиннардий вила дакIниву кьюлтI хьуну бивкIсса шаэршиврул бюхъугума утти ялун ливчусса. Муниятурхха учайсса: «Щаращи лухччинуву кьюлтI бан къашайссар, та-бунугу къявхъ учайссар», – куну.
ХIурмат бусса Шалласуй, лакрал чичултрал цIаниятугу жу ина дакIнийхтуну барча уллай буру, чIа тIий буру аьрщарай бивзсса гьарца шаттираву тIайлабацIу!

Лелуххуй хъару дусса
Лахъну гьава булланни,
Инсаннан яхI булайсса
Хъиншиврун зузи банни!

Жугу виха дуаьлийсса лакрал чичулт:
Мирза Давыдов, Илияс МахIаммадов, Хизри Илиясов, Аьбдуссалам Магьдиев, Сиянат ХIажиева, Бахттун Гъазиева, Булбул Оьмариева, МахIаммад Ттупчиев, Абрек Къянчиев.

Читайте также: