АрулцIаллий ххюва шаттирал ххуллу

АрулцIаллий ххюва шаттирал ххуллу

Сергей Меликов Шалласу Шалласуевлун «Помним,любим,гордимся» тIисса луттирахлу
ДР-лул ПаччахIлугърал премия дуллай. 2021 ш.

Рамазаннул арс Шалласу цума-цаннангу ххира къахьунсса акъар, цувагу дакIнил чумартсса чув уну тIий. Ванан цанмагу ххуйну бувчIуну бур ччаву дарчIуну духкъалагайшиву, цанбакъарча, дуну тIий Заннал кьанун – циксса чIярусса дачIлай урав, микссара ялагу вичIара личIлан дикIайсса. Шалласущал оьрмулуву хьунаакьинсса, дусшиву дансса кьисмат нясив хьусса инсаннал тIурча, му чара бакъа ккалли байхьунссар хъунмасса тIайлабацIулун.

Муна мукунма жун, ваччиянгу, тачIав бакъачIинсса тIайлабацIу хьуссар 1967-ку шинал Шалласу Шалласуев Ваччиял дянивмур даражалул школалийн дарс дихьлан учIаву. Цува кIикку зий ивкIсса шанна шинал мутталий цала ххуй-хъиншиврийну, уздансса тIул-тIабиаьтрайну ва найунува ххира хьуна, дуклаки оьрчIан акъассагу, щалагу Ваччиял жяматран. ХIакьинусса кьинигу Шалласущалсса жул хьунабакьаву хъуннасса ххаришиврунссар. Ванаву цал архIал цачIун хьуну дур цалла даймунил, дитаймунил мухIлухIин магьирну кIулшивугу, аькьилшивугу ва миннуцIунна инсаншивугу, хъиншивугу, чил дард-буруккин ласун кIулшивугу.
Шалласул лагма-ялттуми мудангу махIаттал хъанайнма бикIайсса ххай буру ванаща цаллагу, цама инсанналгу дянивсса ара цалийн дуцин шайсса бюхъулий. Ванащал ихтилат буллалисса чIумал, исватну чIалан дикIай ванал дакIнил вивсса авадансса дуниял, куртIсса аькьлу.
Шалласухь духьунссар тIий буру щихьнияргу хъуннасса ихтияр цалла лайкь дурсса наградартту илданул хьхьичIун ласунгу. КIицI данну миннувасса анжагъ цаппара:

ДАССР-данул Верховный Советрал ХIурматрал грамота;
ДР-лул ПаччахIлугърал Советрал ХIурматрал грамота;
СССР-данул Культуралул министерствалул ХIурматрал грамота;
ДР-лул ПаччахIлугърал 1-мур классрал советник;
ДР-лул ПаччахIлугърал къуллугърал лайкь хьусса зузала;
ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул лауреат…….

Шалласу ур цайми къасисинсса чIявусса иширттавугу сивсуну къуццу бан кIулсса инсан. Ва цайминнан уну ччисса куццуйсса акъарча, ва ур цува усса куццуйсса. Ванан хъинну захIматну бикIайхьунссар, ца иширахух лавгун, муниха зий ацIангу, ванал дур гьарза-гьартасса эрудиция, профессионалнал зумунусса память. Мунияту ванаща бюхълайгу бикIайхьунссар сайки ччимур аралуву, ччимур къуллугърай зунгу, зана-кьулу хъанангу.
КIицI лаганну миннувасса кутIасса сияхIгу:

1967-1969 ш.ш. – Ваччиял школалул учитель;
1973-1979 ш.ш. – Дагъусттаннал пединститутрал ВЛКСМ-рал секретарь;
1980-1983 ш.ш.– Дагъпединститутрал жяматийсса профессиярттал факультетрал декан;
1984-1989ш.ш. – МахIач­къалаллал горисполкомрал культуралул отделданул хъунама;
1990-1995 ш.ш. – ДР-лул культуралул министрнал цалчинма хъиривчу;
1995-2017ш.ш. – ДР-лул БакIчинал Администрациялул ва ХIукуматрал КIулшиву дулаврил, культуралул ва элмулул управлениялул начальникнал хъиривчу;
2019 шиная шийнай – МахIачкъалаллал мэрнал кумагчи, Жяматийсса палаталул член.

Иш багьсса чIумал, Шалласу уссар гьарцаннал чIарав – цаламиннал, дустурал, жяматрал, лакрал. Ванащал маслихIат ккаклай буссар мюрщимигу, хъунимигу. Ванал тIимур тIалавну буссар укунмасса инсантурангу, хъунисса къуллугъирттайсса чиновниктурангу.
Шинну наниссаксса инсан аххана хъанан икIайссар учай. Шалласу тIурчан, шинну циксса хъанай духьурчагу, увагу аххана къашайсса хханссар – гава аькьлу, гайва байлсса махъру, хъярчру, дакIнил чумартшиву.
Ва макьалалул формат ххал дигьлагьисса чIумал, жу, Ваччиял агьлу, юбилярнал дустал, уртакьтал, бувкIру ца пикрилийн: Шалласу Рамазановичлул ттинин оьрмулуву бивтсса 75 ххаллилсса шачIану – ми хъанахъиссар барча аврил «пятилеткардал» 100-ннийн дияннинсса (75, 80, 85…) дайдихьуну.
ЦIуллушиву дулуннав ви­хьхьун, ххирасса Шалласу Рамазанович!

Ваччиял агьалинал цIанияту Асият Буттаева
ва Давди Увайсов

Читайте также: