Жул дусгу, насихIатчигу

Жул дусгу, насихIатчигу

Шалласул арс Шалласу Рамазанович зун айивхьуна учительну Ваччиял дянивмур даражалул школалий, Буйнакскалий учительтал хIадур бувайсса педучилище къуртал бувну махъ, 1967-ку шинал.

Цала учениктураяр личIину хъунасса акъанува, ванаща бюхъайва дуклаки оьрчIавун бутан дуккаврихсса гъирагу, хъунанахсса хIурматгу, кIулшиврул бутIагу. Ва ия хъинну тIалавшин дусса — дуклаки оьрчIал чулухунайгу, цала чулухунайгу. Ванаха лащан жу хIарачатгу буллан бикIайссияв.
Школа къуртал бувну махъ ххюцIалунния лирчусса шинну ларгнугу, ванахасса хIурмат ванал дарс дирхьусса учениктурал дянивгу, уртакьтурал дянивгу хъиннува лахъ хъанайри бусса. Ва хIакьинусса кьинигу цаяту ччиманал эбратран ласун бюхъайсса инсан ур.

ЧIарав ацIансса инсангу личIину акъанува, цала хIарачатрайхчин, бюхъулийхчин оьрмулуву хъинну чIявуссаннан бусравсса даражалийн ивсса чув ур Шалласу Рамазанович. Ва ивкIссар хъунисса къуллугъирттайгу, хIакьинусса кьинигу ур МахIачкъалаллал шагьрулул хъунаманал кумагчину зий.
Оьрмулул шинну циксса хьуну духьурчагу, ва ур жагьилминнавунгу шавкь дутанну ялапар хъанахъисса инсан. Ва ур махъа нанисса никиран эбратрансса инсан. ХIакьинусса кьинигу жу ванащал ччя-ччяни хьунабакьару, жула ца яла вихшала дусса дусну хIисав ару.

Ноябрьданул 20-нний Шалласу Рамазанович увну хъанай дур75 шин. Ва юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру жуна ххирасса инсаннан цIуллу-сагъшиву, чIярусса буллугъсса шинну.

Вищал зий бивкIсса учительтал: ХI.О.Щайхаев, П.Ф. Мустапаева, ТI.Р.МахIаммадов, П. Къаллаева.
Ваччиял дянивмур даражалул школалул цалчинмур выпускрал оьрчIру: М.И.ХIажиев, ХI.И. ХIажикьурбанов, Аь.Рамазанов, Г.Абакарова, Г.Абакарова, П.М.МахIаммадова, А. ХIусайнова, Н.ХIусайнова, С.ХIажиева, З.Щамхалова, З.Исалаева.

Читайте также: