Лакку шеърирдал жюржу

Лакку шеърирдал жюржу

Ххуллункьини Поэзиялул театрдануву хьунни, А.Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул сипталийну буллалисса, дуклаки оьрчIал дянивсса, лакку мазрай дакIних шеърирду буккаврил ва балай учаврил 4-сса конкурс «Щаращи».

Конкурс буллалиссар 2016-ку шиная шийнмай «Дараччи» фондрал кабакьаврийну, хъун хъанахъисса никираву ниттил мазрахсса ва магьирлугърахсса гъира лавай бансса, муницIунма вайннал дянива гьунар буми ялун личин бансса мурадрай.
2018-ку шиная шийнмай конкурсран дирзссар Мариян Илиясовал цIа, лакку маз ябаврил цIаний цил бувсса захIматгу, цалчинсса конкурсрая шийнмай ва даврил хъунмур хъаргу цийнна ларсун бивкIшиву хIисаврайн лавсун.

Кьура шинал манзилданий «Дараччи» клубрай каялувшиву дуллай, Мариян Илиясова чялишну машгьур дуллай бивкIссар лакрал шаэртурал творчество.
Конкурсрай гьуртту хьунни лакрал шаннагу райондалиясса ва МахIачкъала, Каспийск шагьрурдаясса 5-11-ми классирттаву дуклакисса 40-лаксса дуклаки оьрчI.
Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» фондрал хъунмур Гульшан Хасаевал каялувшиндаралусса конкурсрал жюрилуву бия цалла даву лакку мазрацIун дархIусса лавайсса даражалул пишакартал, магьирлугърал ишккаккулт, Лакрал театрданул артистал, А. Тахо-Годил цIанийсса ДНИИП-рал зузалт, ДГУ-рал преподавательтал.
Конкурс бачин бувну бия Лакрал театрданул артистал Адам ХIайдаев ва Мариян Шихамирова.


Ххариссару лакрал шаннагу райондалиясса дуклаки оьрчIал конкурсрай чялиш­сса гьурттушинна даврия. Барчаллагь тIий буру конкурсрайн оьрчIру тIайла бу­ккансса шартIру дузал дурсса районнал бакIчитурахь, кIулшиву дулаврил управлениярттал каялувчитурахь, лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтурахь.


Гьурттушинна дурсса цумацагу оьрчIан сакиншинначитурал чулуха буллунни Мариян Илиясовал сипталийну итабавкьусса «Мюрщи щаращал щурщу» тIисса луттирду. ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан дия спонсортурал чулухасса хъамакъабитулунсса бахшишру.

– Миллатирттал мазру ябансса хъунмур хъар, кказит-журналлая лирчуну махъ, театрданийн дагьлай дур. Мунийн бувну, жула даврил ца агьамсса ххуллуну жу ккаклай буру ялун нанисса никираву ниттил мазрахсса ччаву ххи хьун дансса давуртту, микку гьунар бусса оьрчIру ялун личлай бухьувкун, – тIий бур Лакрал театрданул каялувчи Бадрижат МахIаммадхIажиева. – Зунма чIалай бивкIсса куццуй, махъсса шиннардий театрданувун зун бувкIуна лакку маз бувагу къакIулсса жагьилсса актертал. Миннан маз лавхьхьусса театрданувур, завлит, аьпа биву, Гулизар Султановал, режиссер Аслан МахIаммадовлул, Уди Аьлиевал, Ларина Оьмаровал, Жинасат ДинмахIаммадовал, Саният Рамазановал хIарачатрацIух, вайннал дихьлахьисса дарсирдайну. Ххариссару лакрал шаннагу райондалиясса дуклаки оьрчIал конкурсрай чялиш­сса гьурттушинна даврия. Барчаллагь тIий буру конкурсрайн оьрчIру тIайла буккансса шартIру дузал дурсса районнал бакIчитурахь, кIулшиву дулаврил управлениярттал каялувчитурахь, лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтурахь.

Конкурсрал хIасиллу хьунни укунсса:

Лакку мазрайсса шеъри пасихIну буккаврихлу:

1-мур кIану бувгьунни Ибрагьимова Мерджанал (Щардал школа), Аьбдуллаева Динал (Шушиннал школа).
2-мур кIану – Кьурбанова Гулял (МахIачкъалаллал школа №12), Сулайманов Анвардул (ЦIуссаккуллал кIилчинмур школа).

Лакку мазрай балай учаврил номинациялий: 1-мур кIану бувгьунни Даллаева Шагьсаланнул (Хъусращиял школа), Кьурбанова Айзанатлул (ТIюхчардал школа).
2-мур кIану – Рамазанова Марияннул (Хъусращиял школа), Камалов Исял (ТIюхчардал школа).

Жюрилул чулухасса хасъсса бахшиширттан лайкь хьунни: ХIамзатова Зайнаб (Ккурккуллал школа), АхIмадов ХIажимурад (Каспийскаллал 3-мур школа), Амираьлиева ХIалимат (Вихьуллал школа), Рамазанова Ариза, Сулайманова Шуаьнат, Тажуттинова Ххадижат (Гьамиящиял школа).

Читайте также: