КIира ххаришиву цал архIал

КIира ххаришиву цал архIал

Кусаевхъал кулпатраву тIурча, хьунни цал архIал кIира ххаришиву – Украиннавусса хасъсса аьралий операциялия ичIунмай отпускрай зана хьунни кIия уссу – МахIаммад ва Руслан Кусаевхъул. Украиннавусса хасъсса аьралий операция байбивхьусса гьантрайва кIиягу уссу уссия Донбасс нацистътурая буручлай. Шиккусса талатавриву ца уссийн щаву дирну, вама талайна уссия. Аьралий бурж биттур буллалисса хIаллай вайннал ккаккан дунни зунттал вирттаврал кьянкьашиву, билаятрайн дурксса кьини лахъан хIадурну бушиву.
Ккуллал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Анатолий Давдиевлул, махъ лахълай, чIурчIав дунни райондалул агьлу пахрулий бушиву дакI тIайлану бурж биттур буллалисса шяравучутурая. КIицI лавгунни Хъусращиял сайки 100-нния ливчусса жагьилтал уттигу хасъсса аьралий операциялул иширттавух гьуртту хъанай бушиву ва щарнил жямат ялугьлай бушиву вай цIуллуну-сагъну хьунабакьин.
– МяйцIаллахъул шиннардил хьхьичI жула ттаттахъулгу буссия дуниял нацистътурая дуручлай. Миннал бакIравунмагу къабуххайхьунссия уттисса заманнай нацизм жула аьрщарал дазурдайн диянсса. Жула жагьилтал хIакьинусса кьинигу буссар Донбассуллал халкь нацистътурая буручлай. Зунгу, уссурвал, багьунни Донбассуллал агьлу буручлан, – увкунни Анатолий Давдиевлул.
– Жу хъинну ххариссару жула аьралитал буттал аьрщарайн зана хьуну. Аьралий бурж дакI марцIну биттур буллалисса зу хъанахъиссару ялун нанисса никиран эбратну. Жу пахрулий ялугьлай буссару ваймигу аьралитурах, дакI дарцIуну буру зу буссаксса жула билаятран нигьачIишиву дакъашиврий,– увкунни Хизри Щамхаловлул.
Махъру лавхъуна мукунма хъамаллурал, мачча-гъаннал ва дустурал.
БавтIцириннахь дакIнийх­туну барчаллагь увкунни аьралитурал ниттил Надира Кусаевал, укуннасса ххаришиву чIа куна арсру аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса ниттихъан.
Ахирданий ккаккан дурна концерт.

Читайте также: