ЧIивисса Фатимал хъуннасса ххувшаву

ЧIивисса Фатимал хъуннасса ххувшаву

Фатима МахIаммадова

МахIачкъалалив Шахматирттал къатраву июньдалул 23-нний хьуссия Дагъусттаннал лагрулийсса жагьилтурал дянивсса шахматирттал турнир. Ва первенствалий гьуртту хьуссия СунбатIуллал шяравасса МахIаммадов ХIусайннул ва Амуттинова Рукьижатлул душ Фатимагу. Республикалул лагрулийсса классический шахматирттал журалий 1-мур кIану бувгьуну, Фатима лайкь хьуссия 1-мур даражалул дипломран ва кубокран.

Уттигъанну СКФО-лул лагрулийсса шахматирттал турнир хьунни Нальчикрай. Ваний гьурттушинна дунни СФКО-лул субъектирдаясса 300-хъул спортсменнал. Турнирданий гьуртту хьуссар регионнал лагрулийсса первенствалий ххувшаву ларсъсса шахматистътал.

Дагъусттаннаясса командалувух ва турнирданий гьуртту хьунни Фатима МахIаммадовагу. Ванил хьхьичIмур турнирданийгу тасттикь бувссия цуппа шахматирттавусса кьюлтIшивурттал хъирив лавсса, хьхьичIунмай хъит тIисса чIава спортсмен бушиву ва цила хьхьичI бивхьусса цумур-цагу мурад бартбигьин бюхъайшиву. Мукун бушиву ккаккан бунни Фатимал Ухссавнил Ккавкказуллал лагрулийсса шахматирттал турнирданийгу – 11 шинайн бияннинсса оьрмулул категориялул оьрчIаву кла-ссический шахматирттай 2-мур кIану бувгьуну, лайкь хьунни 2-мур даражалул дипломран ва кубокран.
Гьарца чулухунмай итххявхсса, дуккавриву хьхьичIун ливчусса, лидернал хасият дусса Фатимал ххувшаву ласунтIишиврий щак бакъассия ва кIулцириннан.
Фатима МахIаммадова ванияр тихунмай хIадур хъанантIиссар 2023-ку шинал хьунтIисса Аьрасатналмур лагрулийсса шахматирттал лаваймур лигалул первенствалийн.
ДакIнийхтуну барча буллай чIавасса Фатима хъуннасса ххувшаврищал, ванияр ларайссагу бюхттулшивуртту ларсъсса кьини вий дацIаннав тIий буру.

P.S.Шиккува к1иц1 лаган, сиптачитурал бусаврийн бувну, шахматирттай буккулт «ч1ава» хьуну бур. Республикалий азарунниха ливчусса оьрч1ру бур шахматирттахун машхул хьуну секциярттайн заназисса. Футболданул хъирив ва ца яла сийлиймур т1урк1улун ккаллину бур х1акьинусса кьини.

Читайте также: