Ислам МахIачев ниттил шяраву Ххюлусмав

Ислам МахIачев ниттил шяраву Ххюлусмав

Шяраваллил клубраву

Шагьрурдаясса ва шяравува ялапар хъанахъисса хъинну чIявусса ххюлуссунгу бавтIун, цайми щархъаясса вакилталгу гьурттуну, Ххюлуссуннал шяраву хьунни щаллагу дунияллийх цIа машгьурсса Ислам МахIачевлущалсса хьунабакьаву. КIулсса куццуй, Исламлул нину Зайнаб Ххюлусматуссар. Ванащалсса хьунабакьаврил сиптачиталнугу бия ва шяраваллил жагьилтал.

Мажлис хьуна шяраваллил клубраву. Ва байбихьлахьисса ихтилат бувна Ххюлуссуннал шяраваллил жагьилсса администратор ХIажимурад Акаевлул. Мажлис цуппа бачин бувну ия Лукьман Рамазанов. Шикку ихтилатру бувна Исламлул шяравучутурал Аскандар Михадовлул, Малик-Аздар Михадовлул, Тажуттин Михадовлул, Аьбдулкарим Акаевлул, Лаюза Исяевал, Мусаннип Исяевлул, МухIсин Къимпаевлул ва чIявусса цайминналгу. Хасну Исламлул данди уккаврийн ОАЭ-лийн, Абу-Дабилийн, лавгсса Аскандардул бувсуна тийхгу цала шяравучу цуксса машгьурну, цуксса бусравну ва хIурматрай уссарив. Тийхгу, жулва шийх кунма, кIичIиртту бувцIуну бивкIун бур Исламлухлу буминнал ва ванал ххувшаврия ххариминнал.

Исламлул буттал шяраваллил Буршиял жяматрал чулуха махъ лавхъуна Султан ЦIаххаевлул. Махъ лавхъуна Исламлул буттал Рамазаннулгу. Шяраваллил инсантурахь барчаллагь тIутIисса марцIсса лакку мазрайсса ихтилат бувна цалва Ислам МахIачевлулгу.

Клубрава цинявппагу лавгуна шяраваллил банкетру бувай залданувун, гихунмайсса мажлисгу лахъи лавгуна дукрардащалсса ссупрардах.
Хьунабакьаврийн бувкIун бия Исламлул нину Зайнаб МахIачевагу. Лаккуйн бучIарчангу, пахру-ххара бакъасса Зайнаб цинявннавух инсантурал хьхьичIунмагу къабувккуна. Шиккува кIицI лаган, Исламлуяр ванал нину-ппу, гъанчу, вайннаяр Ислам цува кувннаяр кув бур хьхьичIун бурувгсса, пахрурду къабуллалисса, цаятува буслан къаччисса.

Исламлул буттал ва ниттил шяраваллайн бувкнавхьур, чанссавагу вайнная чичин ччан бивкIунни. Буршаятусса Рамазан ва Ххюлусматусса Зайнаб цаннан ца чIивиниява кIулсса инсантал бур. Зайнаблул нинугу Буршаясса дуну, вайннал дянив маччашивугу диркIун дур. 1988-ку шинал Рамазаннул ва Зайнаблул ташу бувну бур, вайннал дянив хьуну ур кIия арс: 1989-ку шинал – Кьурбанисмяил, 1991-ку шинал – Ислам. Уссурвал дуклай бивкIссар МахIачкъалаллал 38-мур школалий, махъ кIиягу увхссар вузравун: Кьурбанисмяил – юридический, Ислам – спортрацIун бавхIумур факультетирттайн. Вайннал кулпат махъ МахIачкъалалия бивзссар ЦIусса Хушет поселокрайн.

Шагьрулий бувсса, хъуни хьусса бунугу, Кьурбанисмяиллун ва Исламлун хъинну ххирар Лаккуялу, цанмагу шяраву ялапар хъанахъисса оьрчIаннияр хъинну кIулли лакку маз, цуппагу, жунма чIявуну шагьрулул оьрчIая баяйсса къашагьрулул лугъатрайнуча, марцIсса шяраваллил лугъатрайну. Мюрщиний, школалий дуклакисса шиннардий вай гъинтнил каникуллай Ххюлусмав ниттил ниттичIан бучIайсса бивкIссар. ЦIанагу мукунма гьарца хьусса чIумал ниттил ниттичIан бучIайссар, махъсса гъанчугу, шяраваллил инсанталгу ккаккан. Оьрмулул дугьарасса ниттил нину кIинттул чIумал ялапаршиндаран захIматсса шартIру дусса Лаккуя Исламлул дуцайссар цачIанна шагьрулийн. Исламлул кулпатгу бур цала буттал шяравасса – Буршаясса.

Читайте также: