Ятту-гъаттара кIинтнил даэрдайн

Ятту-гъаттара кIинтнил даэрдайн

Ккуллал райондалий ноябрьданул дайдихьулий ятту-гъаттара кIинтнил даэрдайн куч буллай байбивхьунни. ХIакьинусса кьини шяраваллил хозяйствалуву паччахIлугърал чулуха агьаммур бургаву дур ятту ябаврих. Яттил дикIуйнсса маша лахъ хъанай бур гьантлия гьантлийн. Гьашинусса шин дайдирхьуния шийннай Дагъусттанная Ираннавун дарххуну дур 70 тонна яттил дикIул. Персидский заливрайсса хIукуматирттащал ва Китайнащалгу чирчуну дур мукуннасса кьутIив.

ХIакьинусса кьини Ккуллал райондалия кIинтнил даэрдайн сукку бувну бур 26 300 яттил хIайван, вайннува бачIи уттигу ххуллурдайхва бур. Хъуни гъаттара биян бувну бур сайки 1000-хъайсса. Дучри бувар ттигу сукку буван. Ятту-гъаттара ххилай бур машинарттай Кочубейливсса даэрдайн. УСХ-лул хасъсса зузала А. МахIаммадовлул бусаврийн бувну, цалсса ятту-гъаттара ххилаххаву къулайну най дур. Ятту бакьинсса ппаллугу, лазунигу, машан ларсун, хIадурну дур, диял дакъами, чIумух бурувгун, хъирив лаян дуллан тIий бур.
Ца диялдакъашиву, ванал пикрилий хIухчалт бакъашиву хъанай дур, хъиривмур тIурча, ятту-гъаттара куч буллалисса ххуллурдайхсса дахчичрурду.

Читайте также: