КIива миллатрал къучагъсса арс

КIива миллатрал къучагъсса арс

Украиннавусса хасъсса аьралий операциялуву къучагъшиврий жан дулун кьисмат хьусса лакрал жагьилтуравасса ца ур ЦIуликъяннал шяравасса МахIаммадлул арс Алик МахIаммадов. Октябрь зуруй ванан хьунтIиссия 30 шин. ХIайп, оьрмулул аргъираву дунияллия лавгунни.

Увну ур Алик 1992-ку шинал октябрь зурул 11-нний Саратоврай. Хъуна хьуну ур тийхва. Аликлул ппу МахIаммад ЦIуликъяннал шяравасса ур, нину Галина оьрус миллатрал инсан бур. Аликлун мукьра шин хьусса чIумал, апатI хьуну, дунияллия лавгун ур ванал ппу. Галинагу ряхра шин хьу­сса душгу, мукьра шинавусса арсгу канихьну ливчIун бур. Ччаннай ацIайхту, адаминал баймур буллай, къушливу хъунмур хъар цайнна ларсун дур яхI-къирият дусса жагьилнал.

Алик МахIаммадовлул аьпа абад буллалисса щит Саратовуллал областьрайсса Энгельс шагьрулий

Аьраличунал пиша Аликлун чIивинийва ххуй бизлай бивкIун бур. Школа къуртал бувну махъ аьралий буржгу лавхъун, ца-кIира шинай зийгу ивкIун, контракт чирчуну, аьралуннаву къуллугъ буллан лавгун ур. Къуллугъ буллай ивкIун ур Новороссийскалий, ВДВ-лул (гьавалул ва десантрал) дивизиялул 108-мур полкраву хъунама сержантну. Алик ивкIун ур взводрал командирнал хъиривчу. КутIасса оьрмулий ванан гьуртту хьун багьну бур дяъвилул ишру нанисса кIирисса точкардай: Гуржиянаву, Къарабахрай. КIийла тIайла увккун ур ва Сириянавун. Цалчин арулва , кIилчин мукьва барз бувну бур Сириянаву. Украиннал аьрщарай Аьрасатнал аьралий операция байбишайхту, цалчинсса гьантрайва Алик тихун тIайла увккун ур. Ва гьуртту хьуну ур сайки циняв направленияр-ттайсса талатавурттаву.

Дяъвилул иширттаву кка-ккан дурсса къучагъшиврухлу лайкь хьуну ур Святой Георгийл ва Къучагъшиврул орденнан. Дур ванал Сириянал билаятрал чулухассагу наградартту. Къучагъшиврул орден Аликлун сагъну унува дулун ккаккан дурну диркIун дур. ХIайп, му кIунттил дугьан кьисмат къавхьунни.

Дяъвилул ишру нанисса кIанттурдай цала оьрмулун хъуннасса нигьачIаву дусса тагьарданий Аликлул цимилагу ххассал бувну бур аьралитал. Жангу дуллуну дур мукунма щавурду дирсса аьралитал дяъвилул майданния буккан буллай унува. Барз, кIива ливчIун бивкIун бур Аликлул контракт къуртал хьун. Бусласимунийн бувну, ва бакI- чурх бусса, кьянкьа-кьурчIисса, иш багьний кумаг бан анавар уккайсса жагьил ивкIун ур. Ва ххирану ивкIун ур архIал къуллугъ буллалиминнан ва командиртуран.
Аликлул махъ ливчIунни мукьра шинавусса ва дахьва шанма барз хьусса кIива душ.

– ДакIниву ххув хьунсса гьавас буссаксса, къабуххьунтIиссару жува,– учайсса бивкIун бур ­аьралитурахь Аликлул.
ХIакьину ЦIуликъяннал шяраваллил жямат бакIцIуцIаву дуллай бур ЦIуликъяннал школалун Алик МахIаммадовлул цIа дизан.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: