Суратирттай аглан хьусса МахIачкъалаллал тарих

Суратирттай аглан хьусса МахIачкъалаллал тарих

Ларгсса нюжмардий МахIачкъала шагьрулул музейраву Дагъусттаннал хъуншагьрулул 165 шинал юбилейран хасну хьунни «МахIачкъала. 1948 ш.» тIисса выставка тIитIлатIисса шадлугъ. Шикку гьурттушинна дурунни ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу Мурад ХIажиевлул, МахIачкъалаллал бакIчинал хъиривчу Эмилия Раджабовал, Дагъусттаннал изобразительный искусствардал музейрал хъунмур СалихIат ХIамзатовал, ДР-лул паччахIлугърал архиврал хъунмур Ольга Бекаевал ва цайминнал.

Выставкалий тамашалун дирхьуну дия ларгмур ттуршукулул 1948-ку шинал МахIачкъалалив дуллай бивкIсса ва дурсса къатрал, хIукуматрал идарарттал ва цIуну буллалисса кучардал суратру. ХIасил, республикалул хъуншагьрулий га шинал щурущи дурну диркIсса строительствалул давурттал барашиндарал суратру. ХIакьинусса кьини вайннува чIяруми ядуллай буссар Москавливсса А.В.Щосевлул цIанийсса Архитектуралул музейраву. Выставкалул экспозициялийн дуккан дурну дия ДР-лул Хъунмур архивравасса материаллу.
ХIасил, суратирттай яхьуну бия МахIачкъалаллал хъунмур никирал  агьулданун ттигу-шилагу дакIний ливчIсса кIичIирттал, идарарттал, паркирдал ва гьайкаллал тарих. Масалдаран, 70-хъайсса шинну ларгнугу, вана ца суратрай хъуншагьрулул ца яла дязаннийсса М.ХIажиевлул цIанийсса кучалийх асфальт бутIин хIадур хъанай. Тамур суратрай жула хьхьирицIсса, тIутIавун ва мурхьирдавун бахьлавгсса паркравух ссалкIуй буруккин бакъасса хъами-душру, арамтал, оьрчIру сайрданий най.

Музейрал директор Зарема Дадаевал бувсуна выставкалул хIадуршинна дуллалийни А.Щусевлул цIанийсса Архитектуралул музейрал пишакартурал цанма хъунмасса кумаг бувшиву ва гиву лявкъушиву 1948-ку шинал бувксса «МахIачкъала шагьрулул строительствалул суратирттал альбом». Шиву вайннан ляркъуну дур тарихийсса 83 сурат. Ванил кIицI бувна МахIачкъалаллал музейран ва альбом лякъаву хъунмасса талихIран ккалли бан бучIишиву.

Эмилия Раджабовал, выставка тIитIаврищал ваниха зий бивкIми барчагу бувну, кIицI бувна Хъун дяъви къуртал хьусса жапасса шиннардий МахIачкъалаллал агьулданул хъунмасса захIматгу, хIарачатгу бувшиву ччясса мутталий  республикалул хъуншагьрулия, Ухссавнил Ккавкказуллал вайми республикарттая махъун къабагьну, промышленностьрал, культуралул ва элмулул кюру бан.Дяъвилул махъсса шиннардий, масалдаран, МахIачкъалалив щурущи дурсса давурттай Дагъусттаннал циняв агьалинал 40% зий бивкIун бур. Цал архIал шагьрулий най диркIун дур хIукуматрал идарартту, агьалинансса къатри, паркру, школарду, азарханарду, кинотеатрду буллалисса давуртту, мукунна щин, ттукI буцлацисса, асфальт бакьлакьисса агьамсса давурттугу. Вай хъунисса давуртту щурущи даврихлу 1950-ку шинал МахIачкъалаллал РСФСР-даний бувгьуну бивкIссар 1-мур кIану.

МахIач­къала­­ллал музейраву вай тарихрал суратирттал ва та чIумалсса давурттал хIакъиравусса чагъардал выставка дик1антIиссар декабрьданул 12-ннин.

Читайте также: