«Хъиншивурттал нюжмар»

«Хъиншивурттал нюжмар»

Ккуллал райондалийсса Социал къуллугърал центрданул зузалтрал гьарцагу шинал ссуттил баян бувай «Хъиншивурттал нюжмар» тIисса акция.

Ванил мурадгу ЦСОН-далий сияхIрайн лавсъсса, цала кумаграх мюхтажсса къари-къужран кумаг бувавур – нувщи биххан, батIин, кIинттулнин хIадуршинна дуван.
Зунттал кIанттурдай ялапар хъанахъисса къари-къужран бигьану къабикIай занакьулу хьун. Ккуллал райондалий тIурча, дакъар царагу шяравалу угьарасса инсан ургала акъа кьаивтсса, цума-цаннацIунгу авхIуну ур социал къуллугърал зузала.

Вана гьашинугу, му къуллугърал мобильный бригадартту занай, ахъувуссагу, къурувссагу давуртту дуллай. Бугьарасса инсантуран ва бакъа чара бакъасса кумаг хъанай бур. ЗахIматну бур вайннан хьулли, чIатIри, лях-лях бухьурчагу, аьрщи гъай учайсса кутан ишла дуллан. Мунияту дакIнийхтуну барчаллагьрай бур цахара аякьалийсса ЗахIматрал министерствалул бакIчитурайн ва социал къуллугърал зузалтрайн.

Цалла-цалла ахъуву дургьумур тIурча, къари-къужран кIилийну къулайну дацIлай дур – бюхълай бур арцу махъун дитан, ахънилсса ва ахъулссагу тIабиаьтрал тIин бусса, цIуллу-сагъшиврун бузсса хъанай дур.

Аминат АхIмадовал

Читайте также: