Виричунал аьпалунсса шахматирттал кубок

Виричунал аьпалунсса шахматирттал кубок

Сентябрь зурул 23-24-нний Гъумучиял школалий хьунни Аьрасатнал Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул аьпалун хас дурсса ДР-лул шахматирттал кубокрал шамилчинмур этап. Турнир сакин дурну дур Лакрал райондалул администрациялул, Да­гъусттан Республикалул шахматирттал федерациялущал цачIуну, А. Е. Карповлул шахматирттал школалул кабакьаврийну.

Турнирданий гьуртту хьун увкIун ия 15 муниципалитетраясса 78 инсан. Вайннавасса чIявуми бия МахIачкъалалия, Хасавюртрая, Каспийскалия, УнцIукIуллал, Лакрал, Ккуллал районная. Бяст-ччал бия арулва группалул дянив арулла шиная тийнмай личIи-личIисса оьрмурдайх бавчIуну.
Турнир тIитIлай, гьуртту хъанахъиминнан тIайлабацIу чIа увкунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул ва Виричунал нину Сапижат Мазаевал.
Ххув хьунни ФИДЕ-лул мастер Рашид МахIаммадов. КIилчинмур кIану бувгьунни МахIачкъалалиясса 5-мур классрал дуклаки оьрчI Руслан ХIажиевлул.
ХьхьичIунсса ккаккияртту хьун дунни СССР-данул спортрал мастер Руслан ХIусайновлул, МахIачкъалаллал Шахматирттал къатлул директор, спортрал мастершиврийнсса кандидат Артур Велихановлул.
Ххув хьуми барча бувну махъ Юсуп МахIаммадовлул бувсунни октябрь зуруй МахIачкъалалив хьунтIий душиву Аьрасатнал Виричу НурмахIаммад ХIа­жимахIаммадовлул аьпалун хас дурсса Дагъусттаннал шахматирттал Кубокрал кIилчинмур этап.

Читайте также: