Хъунмур никирал агьалинайнсса лаизаву

Хъунмур никирал агьалинайнсса лаизаву

Республикалий хьусса акциярттал ялув сентябрь зурул 27-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал хъунама Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул дунни республикалул хъунмур никирал агьалинайн­сса лаизаву.

«Лаизлай ура, хьхьичIа-хьхьичI, нитти-буттайн, хъунмур никирал агьалинайн! ХIакьину дазул кьатIату буцири гужру ишла буллай, жагьилсса ник хъяврин дуллай, хIарачат буллай бур ми къадагъа дусса иширттавух хIала буххан бан. На зуй дюъ дихьлай ура низам дуруччай органнал зузалт, личIлулну хъирив лаллай, хъанахъимунил ялув бацIлай бушиврий, кьянкьасса ххуллурду ласлан тIий бушиврий. Жяматрал низам лиян дан цучIав къаитантIиссар. ХIакьину жула арсру, ласру, уссурвал цIу кIириний жула ватандалул мурадру буручлай бур. Ярагъ кIунттихьну аьралий иширттаву гьуртту хъанай бур цала хушрай лавгсса жула ватанлувталгу. Жард къакуну зий бур аьралий хIакинтал.
Тайннан аьркинну бур жула кумаг. Ва аварасса тагьардануву жунма багьлай бур тачIав бакъачIин цачIунмай хьун. Аьркин бакъассар, тIайла бакъа­сса информациялийн вих хъанай, провокациясса иширттавух хIала бухлан.
Цал ттигу тикрал буллай ура, мобилизация дачин аьркинссар му дан ккаккан дурсса кьяйдардал лагрулий», – увкунни Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул.

Читайте также: