Барчаллагьрал ххуллий

Барчаллагьрал ххуллий

Вана махъ ливчIунни жулла цинявннал дакIру гьулусангу, хъювусулгу дуккан дуллалисса, школалун 110 шин шаврил юбилей кIицI лагаврил гьантри.
ДакIнийхтуну хъунмасса барчаллагь учин ччай бур цинявппагу бувкIминнахь, бучIан ччай, бучIан къавхьунугу, чIа­рав бавцIуминнахь, цинявппагу дакIнийхтунусса ссаламрай бивкI­миннахь!

Хъиннува хъунмасса барчаллагь чин ччай бура Марат Илиясовлухь, ЧIяйннал жяматрал ххаллилсса куявнахь, жяматийсса ишккакку, жул шяраваллил пахру Шалласу Шалласуевлухь, школалул цалчинсса медалист, хъуначу МахIаммад Айдаевлухь, гьарца ишираву чIарав ацIайсса хъуначу ТIалхIат АьбдурахIмановлухь, КIулшиву дулаврил министерстволул профсоюзирдал хъунама МахIаммад Амиродиновлухь, Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рустамовичлухь, ЧIяйннал щарнил ккурандалул каялувчи Арсен Ибрагьимовлухь, Лакрал ва Ккуллал районнал прокурор ХIусайн Аьли­ловлухь ва мукунма кIицI къабувну ливчIминнахь.
Жува жущава шайссаксса лахъсса ххуттай аьпа абад барду школалий личIи-личIисса шиннардий зий бивкIсса учительтурал. Дуварду вайннал цIардацIунсса олимпиадартту, спортрал тIуркIурду, бивру гьаттардийн, бишарду тIутIал шалкри, хIасул барду хъамакъабитулунсса альбомру.
Цал уттигу дакIнийхтунусса хъунмасса барчаллагь цинявппагу чIарав бавцIуминнахь. Икрам зуйн.

Школалул учительтурал
ва дуклаки оьрчIал цIания
Альбина ХIаммакуева

Читайте также: