«Гьарцаннащал маз лякъин аьркинссар»

«Гьарцаннащал маз лякъин аьркинссар»

Сентябрь зурул 24-нний Гъумук Хан-Муртазялил гьайкал­данучIату тIайла бувккунни Лакрал ва Ккуллал районная цалчин мобилизоват хьусса чиваркI. Вай бур Хъусращиял, Къяннал, Ххюлуссуннал, ГьунчIукьатIрал ва Гъумучиял шяраваллаватусса ххюя жагьил. Вай тIайла буккан бувкIун бия Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, аьралий комиссар ХIасан Масуев, администрациялул зузалт ва Гъумучиял агьали.

Мобилизоват бувминнахь ххуллухъин тIий, Юсуп МахIамма­довлул кIицI лавгунни лак гьар заманнайва чумартну буккай­сса бивкIшиву билаятрал ялун нигьачIаву дирсса чIумал.
«Аьдатрайн бувну, Хан-Муртазялил гьайкалданучIату жува тIайла буккару аьралуннаву къуллугъ буллан наними. Шичча тIайла буккайссар, ва гьайкал лишанну ккалли хъанай дуну тIий Дагъусттаннал агьалинал цашиврул, чумартшиврул ва дакIнил кьуватрал. МукьцIалла шинал мутталий лакрал аьрщарай лахъи лавгссар Надир-шагьнал аьралуннащалсса дяъви. Надир-шагьнал аьрал ххит був­ссар Хан-Муртазялил каялувшиндаралу Дагъусттаннал халкьуннал цачIусса гужирдайну. Жард къакуну талай бивкIссар Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилийгу. Буттахъал чумартшиву ва ватандалухсса ччаву ирсирай дирну дур миннал наслулийнгу.
Ххуллухъин баннав зун, жул къучагъсса арсрув! ТIайлабацIу баннав зун! Ин ша Аллагь, зу ххувшаврищал зана хьуну, ва кIанттай шадлугърай хьунабакьлай ккакканнав!» – увкунни Юсуп МахIаммадовлул.
Вара кьини Лакрал райондалия тIайла бувккунни мобилизациялул бувминнансса кумаггу – мукьцIалунния ливчусса «спальный мешокру» ва тепловизорду.
Шиккува кIицI банну, Юсуп МахIаммадов хъанай ушиву райондалий мобилизациялул ишир­тталсса буллалисса комиссиялул хъунамагу. Ванал каялувшиндарай гьарца кьини шай агьалинал мобилизациялул ялувсса ва комиссиялул батIаву.
Мува суалданул ялув кIирагу райондалул аьралий комиссар, Аьрасатнал МВД-лул «Лакс­кий» МО-лул каялувчи, кIирагу райондалул прокурор гьуртту­сса батIаву хьунни шяраваллал бакIчитуращалгу.
Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгунни гьарца призывникнащал маз лякъин аьркиншиву.
– Дагъусттан Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул кIицI лавгунни районнал бакIчитурай хъуннасса жаваблувшинна душиву мобилизациялул ялув.
Багьлай бур хIисаврайн ласун цума-цагу призывникнал кулпатрал тагьар. Гьарцаннал бур цала буруккинтту, оьрмулул планну. Мунийн бувну багьлай бур гьарцаннащал ихтилат бан, хIасул хьусса тагьар дурчIин дурну, гъалгъа тIун. Агьалинал рязибакъашивуртту дайдишайсса тагьар къабувчIлачIавриятур, – увкуна Юсуп МахIаммадовлул.
Военкоматрал зузалтрая тIа­лав бунни повесткарду дуллан так мобилизациялухьхьун багьлагьисса инсантурайн. Шяраваллал бакIчитурая тIалав бунни агьалинан билаятрайсса тагьар дурчIин даврил ялув зун.
Аьралий комиссар ХIасан Масуевлул бусаврийн бувну, мобилизация дайдирхьуния шийнмай кIирагу райондалия увцуну ур 13 инсан – 8 Лакрал райондалия, 5 Ккуллал райондалия.
Аьралий комиссарнал хаснува барчаллагьрай кIицI ларгунни повестка дулайхтура инкар къавхьуну бувкIсса жагьилтурал цIарду: яттичIату наниххуллий гиччава лавгсса рядовой, ГьунчIукьатIрал шяравату­сса Кьадиров Рашид Шихамирдул арс, аьралуннаву механик-телефонистну къуллугъ буллай ивкIсса; цайнна повестка дусса баяйхту, Аьрасатнава левххун увкIун, аьралий билет лавсун Гъумукун уссу учIан увну, гиччава лавгсса Ккуллал шяраватусса Кьурбайтаев Руслан Аьлиллул арс, аьралуннаву радиотелеграфистну къуллугъ буллай ивкIсса 3-мур классрал пишакар; Гъумучатусса уссурвал, Кьурбанисмяиллул арсру – Мурад (водительтурал отделениялул командирну ивкIсса чIавама сержант) ва ХIусайн (моторист) Муслимовхъул, хъунама уссийн повестка дучIайхту, ттуйн циван дакъассар тIий чIавамагу увкIсса.
ЧIа учинну вай къучагъсса жагьилтуран тIайлабацIу! Бурувччуну лякъиннав зу Заннал! Ттинин тийх къуллугъ буллалимигу, утти нанимигу ххувшаврищал зана хьуну, хьунабакьлакьисса кьини гъанну лякъиннав!

Читайте также: